ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ TMMC 2024

ชมรมพยาบาล 4 เหล่า ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ TMMC 2024 ในหัวข้อ “Adaptive Healthcare Strategies in an Unpredictable World” ซึ่งจัดโดย ชมรมพยาบาล 4 เหล่า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้อง ballroom 2 โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 24-25 ก.ค.67 ได้ ทาง link https://forms.gle/4HSuEcjHDzBjMY8D6

ค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียน 2 วัน 3,000 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 1 วัน 2,000 บาท/ท่าน
(**อยู่ในระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนขอรับหน่วยคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล)

และ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการพยาบาล นำเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดยสามารถส่งผลงาน ทาง link https://forms.gle/R5jRXLH9ZuyTeSrX9
ภายในวันที่ 12 ก.ค. 67
** ทั้งนี้ ผู้นำเสนอหลักจะได้รับการลงทะเบียนการประชุมเพื่อรับหน่วยคะแนน CNEU โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ผลงานที่นำเสนอไม่มีการตีพิมพ์ลงรายงานการประชุม proceedings)