การประชุมชมรมพยาบาลสี่เหล่าครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2567

การประชุมชมรมพยาบาลสี่เหล่าครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2567 ที่วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ผ่านรูปแบบ Hybrid เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย