ภาพกิจกรรมเดินการกุศล ครั้งที่ 20

ภาพกิจกรรมเดินการกุศล
“ป ลู ก ค ว า ม ดี ไ ว้ ใ น แ ผ่ น ดิ น ค รั้ ง ที่ 2 0 CHARITY WALK”
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)