งานมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565

ชมรมพยาบาลสี่เหล่าจัดงานมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565 
“วันแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี คุณความดี พยาบาลสี่เหล่า” เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565