เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา