พิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ประชุมวิชาการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2564