ในวันพุธที่ 7 เม.ย.64 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ โดยเสด็จพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

ในวันพุธที่ 7 เม.ย.64 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ โดยเสด็จพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม