พิธีมอบรางวัลคนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อง พยาบาลสี่เหล่าในยุทธการปกป้องประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 2563