ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2/63 (27 ส.ค.63)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่าครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมพลเอกสกัณห์ สถิตยุทธการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า