ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทของพยาบาลทหาร/ตำรวจกับการจัดการภาวะภัยพิบัติ (The Roles of Thai Military and Police Nurses and Disaster management) เพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของผู้ประสบภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งบทบาทในการฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ด้วย เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยจินดา โรงพยาบาลตำรวจ