เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

สื่อสารอย่างไรจะได้ใจผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร(ผู้นิเทศ)กับพยาบาลปฏิบัติการ (พว.ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ์)

ศิลปะการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาล Smart talk

ศิลปะ การสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาล Smart talk (พ.ต.อ.หญิง นพมาศ  ขำสมบัติ)

การพูดในงาน มีการเตรียมการ การสื่อสารงานพยาบาล ไม่มีการเตรียมตัวจะ Smart talk (น.ท.หญิง ดร.พรทิพย์ ไตรภัทร)

การติดต่อสื่อสารกับการพยาบาล (อัมภา ศรารัชต์)

การตระหนักรู้และการตื่นตัวในเรื่อง