สวัสดิการ

 ระเบียบสวัสดิการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

 1. สมาชิกสามัญจะได้รับเงินช่วยเหลือในกรณี
  1.1 เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ทั้งนี้รวมถึงการคลอด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาทต่อคนต่อปี
  1.2 ถึงแก่กรรม มอบพวงหรีด และเงินช่วยเหลือ ในวงเงิน 3,000 บาท
  1.3 ประสบอุบัติเหตุ เช่น อุทุกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ พิจารณามอบเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 2. สมาชิกกิติมศักดิ์ สมาชิกสบทบที่ปรึกษา จะได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณี
  2.1 เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาท/ คน / ปี
  2.2 ถึงแก่กรรม มอบพวงหรีด และเงินช่วยเหลือ ในวงเงิน 3,000 บาท
 3. วิทยาลัยพยาบาลแต่ละเหล่าทัพจะได้รับเงินช่วยเหลือแก่ นักศึกษาพยาบาลที่ขาดทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับปีที่ 3 เป็นจำนวนเงิน เหล่าทัพละ 5,000 บาท
 4.   การเบิกเงินและสวัสดิการอื่นๆ
  4.1 ค่าอาหารว่างในการประชุม 50 บาทต่อคน

  4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพลขับ 200 บาทต่อคัน
                                                                                                                                        4.3 อื่นๆ ตามมติที่ประชุม                         

******ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 5 ประกาศใช้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

การเบิกสวัสดิการ

ขอแบบฟอร์มจากฝ่ายสวัสดิการที่สังกัดอยู่ กรอกข้อมูลให้ชัดเจน แนบหลักฐานที่ระบุ ส่งคณะกรรมการสวัสดิการชมรมฯที่สังกัด ดังนี้
1.กรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร แนบเอกสาร สำเนาใบรับรองแพทย์
2. กรณีอุบัติภัย / ถึงแก่กรรม แนบเอกสาร
– สำเนาหนังสือรับรองจากอำเภอหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– สำเนาทะเบียนบ้านที่สมาชิกผู้นั้นอาศัยอยู่

ดาวน์โหลด แบบรายงานขอรับสวัสดิการ
ข้อบังคับ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า

1.เป็นผู้เกษียณอายุราชการแล้วและเป็นสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า
2.เป็นผู้มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน
3.มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
    3.1ด้านการศึกษา (การบริหาร/การสอน)
    3.2ด้านการพยาบาล (การบริหาร/การปฏิบัติการพยาบาล)