พยาบาลตำรวจ

หมายเลขสมาชิกคำนำหน้าชื่อ (ชื่อเดิม)นามสกุล (นามสกุลเดิม)เหล่าปีที่สมัครวันที่สมัครหมายเหตุ
2พ.ต.อ.หญิงปราณีตันประเสริฐตร.
3พ.ต.ท.หญิงพิมลพันธุ์วิไลตร.
4พ.ต.อ.หญิงสุมาลีทิพยเกษรตร.
5พ.ต.อ.หญิงอารีย์ยมกกุลตร.
6พ.ต.ท.หญิงพูนทรัพย์ดีมากตร.
7ร.ต.อ.หญิงจงกลโพธิ์แดงตร.
8ร.ต.อ.หญิงกาญจนาปัญญานนท์วามตร.
9ร.ต.อ.หญิงกานดามณีวรุณไพจิตรตร.
10ร.ต.อ.หญิงวันทนีตรีทศเดชตร.
11ร.ต.อ.หญิงสุรีย์วรรณภูริปัญญาคุณตร.
12ร.ต.อ.หญิงพร้อมพรรณโตประเสริฐพงศ์ตร.
13ร.ต.อ.หญิงดวงกมลปิ่นเฉลียวตร.
157พ.ต.อ.หญิงปรีดาสมุทระประภูตตร.
385พ.ต.อ.หญิงสนทนาสุวรรณเมฆตร.2535
386พ.ต.อ.หญิงมลิวัลย์ศรีพันลำตร.2535
387พ.ต.อ.หญิงพเยาว์เอี่ยมวงศ์ตร.2535
388พ.ต.อ.หญิงอาภารัฐเรียบเลิศหิรัญตร.2535
389พ.ต.อ.หญิงศิริพรเชษฐธงตร.2535
390พ.ต.ท.หญิงนงเยาว์ไทรงามตร.2535
391พ.ต.ท.หญิงเอมอรชงัดเวชตร.2535
392พ.ต.ท.หญิงสงบวงษ์สุวรรณ์ตร.2535
393พ.ต.ท.หญิงรัตนาพรเจริญตร.2535
394พ.ต.ท.หญิงกานดาวัชรอยู่ตร.2535
395พ.ต.ท.หญิงกาญจนาคมวิชาชาญตร.2535
397พ.ต.ท.หญิงกนิษฐาวาสะประเสริฐตร.2535
398พ.ต.ท.หญิงจารีรัตน์ชัยรัตน์ตร.2535
399พ.ต.ต.หญิงมลินีกาญจนดำรงค์กุลตร.2535
400ร.ต.อ.หญิงพวงพยอมจันทรธาดาตร.2535
401ร.ต.อ.หญิงวัชรีย์โพธิ์มีตร.2535
402พ.ต.ท.หญิงยิตยาอังกาบูรณะตร.2535
403พ.ต.ท.หญิงพัชรินทร์ชัยเลิศพงษาตร.2535
404พ.ต.ท.หญิงขวัญใจจันทรวัฒน์ (แสงจันทร์)ตร.2535
405ร.ต.อ.หญิงเกษศิณีปัจฉิมานนท์ตร.2535
406ร.ต.อ.หญิงวาสนาแก่นทรัพย์เกริกตร.2535
407ร.ต.อ.หญิงวันทนาจูดีตร.2535
408ร.ต.อ.หญิงมาลินีปัญญาคำเลิศตร.2535
409ร.ต.อ.หญิงอุษณีย์วิต๊ะกุลตร.2535
410ร.ต.อ.หญิงขนิษฐาศรีวิชัยตร.2535
411พ.ต.ท.หญิงอัปษรตรีเทวีตร.2535
412ร.ต.ท.หญิงนิภาวัลย์สุวรรณสุรังค์ตร.2535
413ร.ต.อ.หญิงกัลยาภาคภูมิไพศาลตร.2535
414พ.ต.ท.หญิงสมหมายสัตตบุศย์ตร.2535
415ร.ต.อ.หญิงน้ำเพ็ชรสวัคตานนท์ตร.2535
416ร.ต.อ.หญิงฐิติรัตน์จันทร์กระจ่างตร.2535
417พ.ต.ท.หญิงสุดใจกิตติสารตร.2535
418พ.ต.ต.หญิงวรรณีเจริญรักษ์ตร.2535
419ร.ต.อ.หญิงชฎาพรจึงแย้มปิ่นตร.2535
420ร.ต.อ.หญิงปิยะนาถหอมสุคนธ์ตร.2535
421พ.ต.ท.หญิงมยุรีกลิ่นชะเอมตร.2535
422พ.ต.อ.หญิงอุบลสุรภักดี (ศรีบัวเผื่อน)ตร.2535
423พ.ต.ต.หญิงสุดใจเนื่องจากโจ้ตร.2535
424ร.ต.อ.หญิงโสภิสลักษโนวาทตร.2535
425พ.ต.อ.หญิงชิดชไมพยาน้อยตร.2535
426ร.ต.ท.หญิงนิติยาชงัดเวชตร.2535
427ร.ต.ท.หญิงจิราพรพวงอินทร์ตร.2535
428พ.ต.ท.หญิงมะลิวรรณเถาหมอตร.2535
429ร.ต.อ.หญิงกิจสิธรพงษ์ประสิทธิ์ตร.2535
430พ.ต.ท.หญิงชุรีกรณ์สุนทรมาลัย(เกษศรีสังข์)ตร.2535
431ร.ต.อ.หญิงไปรมานาคนิยมตร.2535
432จ.ส.ต.หญิงสุกัญญามณีนิลตร.2535
433พ.ต.ท.หญิงสายสุนีย์อาษาภาตร.2535
434พ.ต.ต.หญิงพัฒนีวรรณกังแฮตร.2535
435พ.ต.ท.หญิงสุมาลาละเอียดอ่อนตร.2535
436ร.ต.ต.หญิงปวีณาชูชัยสิงหะกุลตร.2535
437ร.ต.ต.หญิงกานดาบุราณรัตน์ตร.2535
438ร.ต.ต.หญิงกันยารัตน์สุวรรณประเสริฐตร.2535
439พ.ต.ท.หญิงจรินทร์ทิพย์โน๊ตชันยาตร.2535
440พ.ต.ต.หญิงอารีย์มุ่งสิทธิศักดิ์ตร.2535
441ร.ต.อ.หญิงสุทธิลักษณ์ศรีสวัสดิ์ตร.2535
442พ.ต.ท.หญิงชญานุช (สุนันทา)สุวรรณทศ (สุริยงค์)ตร.2535
443พ.ต.ท.หญิงสนองเอื้อมบุญสุขตร.2535
444พ.ต.ท.หญิงศรีเพ็ญอายุรกุลตร.2535
445พ.ต.ท.หญิงสุขสมรจันทรุกขาตร.2535
446ร.ต.ท.หญิงวราภรณ์อมรเพชรกุลตร.2535
447ร.ต.ต.หญิงเอมอรมุกดาสนิทตร.2535
448พ.ต.ท.หญิงศิริพรเสาวรสตร.2535
449พ.ต.ต.หญิงขนิษฐาวิมลรัตน์ตร.2535
450ร.ต.อ.หญิงเสาวคนธ์วรชัยตร.2535
451ร.ต.อ.หญิงจรรยาเข็มสวัสดิ์ตร.2535
452ร.ต.อ.หญิงวิไลรัตน์วิศวไพศาลตร.2535
453ร.ต.อ.หญิงสุกัญญาศโรภาสตร.2535
454ร.ต.อ.หญิงสุจิตราศิลปงามตร.2535
455พล.ต.ต.หญิงกรทองการพานิชตร.2535
456ร.ต.อ.หญิงเมตตาชัยถิรสกุลตร.2535
457ร.ต.อ.หญิงวิไลวรรณคุ้มครองตร.2535
458ร.ต.อ.หญิงสุภาภรณ์เดชมาตร.2535
459ร.ต.ท.หญิงนิลุบลหงษ์จินตเกศตร.2535
460ร.ต.ท.หญิงลัดดาวรรณจิรบุตรตร.2535
461ร.ต.ท.หญิงสุพัตรายศปัญญาตร.2535
462ร.ต.ท.หญิงเนาวรัตน์โตพัธานนท์ตร.2535
463ร.ต.ท.หญิงสุพนยิ้มดีตร.2535
464ร.ต.ท.หญิงสุรีลักษณ์นฤทธิราชวิทยาตร.2535
465ร.ต.ท.หญิงสุวลีโสภณตร.2535
466ร.ต.ต.หญิงนภาวรรณปะภูสะโรตร.2535
467พ.ต.ท.หญิงนฤมลประเสริฐวิทย์ (โพธิ)ตร.2535
468ร.ต.ต.หญิงพนิดากลิ่นสุคนธ์ตร.2535
469ร.ต.ต.หญิงวัชรีโฆษิตนุกุลตร.2535
470ร.ต.ต.หญิงดวงเดือนลีลานุภาพตร.2535
471ร.ต.ต.หญิงกกกร (ปิยนาฎ)นัยวิริยะ (กิตตินภากุล)ตร.2535
472ร.ต.ต.หญิงวิไลลิ้มพานิชภักดีตร.2535
473ร.ต.ต.หญิงศิริกุลศรีสง่าตร.2535
474พ.ต.ท.หญิงนิภัทราหอมจีนตร.2535
475พ.ต.ท.หญิงวิลัดดาพุกบุญมีตร.2535
476ร.ต.อ.หญิงนฤวรรณบุญชุ่มตร.2535
477ร.ต.อ.หญิงพรพรรณจงปราณีตร.2535
478ร.ต.อ.หญิงศรีรัตน์อาภรณ์ศิริพงษ์ตร.2535
479ร.ต.ท.หญิงจริยาเกิดใหม่ตร.2535
480ร.ต.อ.หญิงณัฐวรรณศรีสายหยุดตร.2535
481ร.ต.ท.หญิงวราภรณ์ทิพหกรตร.2535
482พ.ต.ท.หญิงนุสรากรมเกลี้ยง (เหลืองบริบูรณ์)ตร.2535
483ร.ต.อ.หญิงอารีย์กาญจนดิลกตร.2535
484ร.ต.ท.หญิงจุฑามาศนาคบัวตร.2535
485ร.ต.ต.หญิงสัญลักษณ์ทิพย์มงคลตร.2535
486ร.ต.ท.หญิงวารุณีจันทะวารีย์ตร.2535
487พ.ต.ท.หญิงสุนันทาเพียรทองตร.2535
488พ.ต.ท.หญิงอุบลชุ่มจินดาตร.2535
489ร.ต.อ.หญิงกตัญชลีนาคชุ่มตร.2535
490ร.ต.อ.หญิงจิตราวิภาตวิทย์ตร.2535
491พ.ต.ท.หญิงแจ่มจันทร์เหลืองสนิทตร.2535
492พ.ต.ท.หญิงสุมนโมรานนท์ตร.2535
493พ.ต.ท.หญิงสกุลพรสังวรกาญจน์ตร.2535
494พ.ต.ท.หญิงระวีวรรณรุจิรานนท์ตร.2535
503พ.ต.ท.หญิงยุพินเนียมแสงตร.2535
504พ.ต.ท.หญิงเตือนใจเจริญบุตรตร.2535
505พ.ต.ท.หญิงวัลภาบูรณกลัศตร.2535
506พ.ต.ท.หญิงพรรณีนวนสวัสดิ์ตร.2535
507ร.ต.อ.หญิงอร่ามศรีเกสจินดาตร.2535
508พ.ต.อ.หญิงบุญศรีจันทรัตน์ตร.2535
509พ.ต.ท.หญิงกาญจนบุปผาศรีวิเชียรตร.2535
510พ.ต.ท.หญิงดวงสมรเห่ววิพัฒน์ตร.2535
511ร.ต.อ.หญิงกัณณิกาหมัจฉริยพันธุ์ตร.2535
512ร.ต.อ.หญิงกัลยาเตชาเสถียรตร.2535
513ร.ต.อ.หญิงนงเยาว์สมพิทยานุรักษ์ตร.2535
514ร.ต.อ.หญิงปิยมนสุนมราภาตร.2535
515ร.ต.อ.หญิงพูลสุขทองชัชตร.2535
516ร.ต.อ.หญิงสุขอรุณวงษ์ทิมตร.2535
517พ.ต.อ.หญิงประพิศกาฬดิษย์ตร.2535
518พ.ต.ท.หญิงสมจิตต์หนิมพานิชตร.2535
519พ.ต.ท.หญิงลัดดาวัลย์สวัสดิรักษ์กุลตร.2535
520พ.ต.อ.หญิงกาญจนาวรอาจตร.255119/12/2550
531พ.ต.ท.หญิงชลทิชาคล้ายลำเอียกตร.2535
532ร.ต.อ.หญิงผาณิตธนังคเวชไพบูลย์ตร.2535
533ร.ต.อ.หญิงณัฐฐินีอยู่ยงตร.2535
534ร.ต.อ.หญิงสุรภีวงษ์ชัยสมตร.2535
535พ.ต.ต.หญิงศิริพรยั่งยืนตร.2535
536พ.ต.ท.หญิงทองพวนมั่นจีนตร.2535
537ร.ต.อ.หญิงจารุวรรณสุวรรณฤกษ์ตร.2535
538พ.ต.ท.หญิงดวงสมรยังกอบศิลป์ตร.2535
690ร.ต.อ.หญิงศิริวรรณตันนุกูลตร.
691ร.ต.อ.หญิงวรุณีย์สีม่วงงามตร.
692พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณเปลี่ยนแก้วตร.
693พ.ต.ต.หญิงสุวัสสาวงศ์อนันต์ทรัพย์ตร.
694พ.ต.ต.หญิงสุมาลีวาจาสิทธิศิลป์ตร.
695พ.ต.ต.หญิงสุกัญญาณรงค์วิทย์ตร.
696ร.ต.อ.หญิงสุนิศาสุวรรณกูฎตร.
697พ.ต.ท.หญิงศรีวิณายอดศรีตร.
698ร.ต.อ.หญิงเตือนใจยงพานิชตร.
699ร.ต.อ.หญิงอ้อยใจสิงห์อุดรตร.
700ร.ต.อ.หญิงรุงนภาชั้นแจ่มตร.
822พ.ต.อ.หญิงวิไลตันทัตสวัสดิ์ตร.
823ร.ต.อ.หญิงส่งศรีวุฒวัณณตร.
1062ร.ต.อ.หญิงทิพย์ฆัมพรเกษโกมลตร.2537
1063ร.ต.อ.หญิงสุรัมภารอดมณีตร.2537
1064ร.ต.อ.หญิงปิยวรรณสธนพานิชย์ตร.2537
1065ร.ต.อ.หญิงแสงเทียนไชยจักรตร.2537
1066พ.ต.อ.หญิงปรียานุชบุญเฉลิมวิเชียรตร.2537
1067พ.ต.ท.หญิงวีณากลิ่นระรวยตร.2537
1068ร.ต.ต.หญิงจำรูญศรีรักชาติเจริญตร.2537
1069ร.ต.ต.หญิงทัศนีย์ทาบุราณตร.2537
1070ร.ต.อ.หญิงนพรัตน์พุ่มพวงตร.2537
1071ร.ต.อ.หญิงเจียรพรรณขาวหิรัญตร.2537
1072ร.ต.ท.หญิงณัฐนาร์ทัตติวงษ์ตร.2537
1073ร.ต.ต.หญิงยิ่งลักษณ์วุฒิกุลตร.2537
1074ร.ต.อ.หญิงภาวิณีศรีวัฒนชัยตร.2537
1075พ.ต.ท.หญิงณัฎฐากุญช์ (หทัยรัตน์)ธนพรโพธิ์ (ครูทวีลาภ)ตร.2537
1076ร.ต.อ.หญิงอารยาถาวรวันชัยตร.2537
1077พ.ต.ท.หญิงดวงกมลเพ็งรุ่งตร.2537
1078พ.ต.อ.หญิงพิจิตราสุดดีตร.2537
1079ร.ต.ท.หญิงเปรมจิตสังข์รุ่งตร.2537
1080ร.ตงตหญิงกรรณิภาโล่ห์ทองตร.2537
1081ร.ต.ต.หญิงกนกอรรุ่งปุริมพลตร.2537
1082ร.ต.ต.หญิงธิดารัตน์ช่วยศรีตร.2537
1083ร.ต.ต.หญิงพพีริศรากฤษณกมลตร.2537
1084พ.ต.ท.หญิงเกศินีรัตนมณี (บรรพตศิริ)ตร.2537
1085พ.ต.ท.หญิงสศิธรงามรุ่งโรจน์ (ปัทมเมธิน)ตร.2537
1086ร.ต.ท.หญิงสมมาตร์ดวงผุยทองตร.2537
1087พ.ต.ท.หญิงจรีรัตน์สมบัติมี (นวมะชิติ)ตร.2537
1088ร.ต.อ.หญิงปาริฉัตรหิริโอตัปปะตร.2537
1089ร.ต.อ.คนึงนิจสิงห์ไชยตร.2537
1090ร.ต.ต.หญิงจตุรงค์ลัดดาแย้มตร.2537
1112ร.ต.ท.หญิงศิริเพ็ญชัยอนิรุทธ์ตร.2538
1113พ.ต.ท.หญิงกาญจนาคงมั่น (ชาดวรรณวงศ์)ตร.2538
1114ร.ต.ต.หญิงอรสาเวชการตร.2538
1115ร.ต.อ.หญิงปวีณาเอกฉัครตร.2538
1116ร.ต.ต.หญิงทัศนีย์พจน์ปฏิญญาตร.2538
1117ร.ต.ท.หญิงปาริชาติศัพท์พันธ์ตร.2538
1118ร.ต.ต.หญิงศศิธรประดิษฐ์ตร.2538
1119ร.ต.อ.หญิงศิริรักษ์วิรโชติกุลโรจน์ (ชื่นมุกดา)ตร.2538
1294ร.ต.ต.หญิงลักขณาแพทยานันท์ตร.
1295ร.ต.ต.หญิงพิมพ์พันธ์แก้วสุกตร.
1296ร.ต.ต.หญิงกฤติยาเห่งนาเลนตร.
1297ร.ต.ต.หญิงทิฆัมพรอ่อนละออตร.
1298ร.ต.ต.หญิงเสาวณีย์มีแสงนิลตร.
1299ร.ต.ต.หญิงวงเดือนศรีสวาทตร.
1300ร.ต.ต.หญิงสมปองโชคศิริตร.
1301ร.ต.ต.หญิงเสาวนีย์ศารทะประภาตร.
1302พ.ต.ต.หญิงธนพร (หทัยรัตน์)นาคขำพันธ์ตร.
1303ร.ต.ต.หญิงเสกสรรค์หม่อมศรีตร.
1304ร.ต.ต.หญิงวริศราคนตรงตร.
1305ร.ต.ต.หญิงพรนภาภู่พราหมณ์ตร.
1306ร.ต.ต.หญิงเบญจวรรณกลั่นกำเนิดตร.
1307ร.ต.ต.หญิงนพเก้ากรุดภู่ตร.
1308ร.ต.ต.หญิงประภาพรอ่อนเอมตร.
1309ร.ต.ต.หญิงจิตตินันท์สุจริตจิตรตร.
1310ร.ต.ต.หญิงปิยะนุชชลธีตร.
1311ร.ต.ต.หญิงบุปผชาตินาคเขียวตร.
1312ร.ต.ต.หญิงพัชรินทร์ศรีษะสุวรรณตร.
1313ร.ต.ต.หญิงน้ำอ้อยสท้านไผทตร.
1314พ.ต.ต.หญิงวสุกาญจน์ (ดวงสุดา)วังนาค (แย้มย่อง)ตร.
1315ร.ต.ต.หญิงวิไลสุธีรางกูรตร.
1316พ.ต.ต.หญิงแพรวตา (อาภรณ์)สุขเจริญตร.
1317ร.ต.ต.หญิงชลบุษบ์เจริญสุขตร.
1318ร.ต.ต.หญิงบุษบาวัฒนจำนงค์ตร.
1319ร.ต.ต.หญิงสุปรียาพรผลดีตร.
1320ร.ต.ต.หญิงบุญยืนฝ้ายขาวตร.
1321ร.ต.ต.หญิงกฤษณะก้ามสันเทียะตร.
1322ร.ต.ต.หญิงธีรวุฒิโตไทยะตร.
1324ร.ต.ต.หญิงสุพจน์ฉิมม่วงตร.
1325ร.ต.ต.หญิงสุธิดาทองสุผลตร.
1326พ.ต.ต.หญิงจตุพรอะเมกอง (จ้อยลี)ตร.
1327ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณมาลานิตย์ตร.
1328ร.ต.ต.หญิงเมธาวีพึ่งพันธุ์ตร.
1329ร.ต.ต.หญิงชญานุชมงคลสุขสวัสดิ์ตร.
1330ร.ต.ต.หญิงกนิษฐาสุวรรณดิษฐ์ตร.
1331ร.ต.ต.หญิงอัจฉราภรณ์ยงค์สว่างอรุณตร.
1332ร.ต.ต.หญิงณัฏฐิราบัวบานตร.
1333ร.ต.ต.หญิงสุกัญญาไตรนาคมตร.
1334ร.ต.ต.หญิงนพวรรณผูกเกษรตร.
1335ร.ต.ต.หญิงจุฑามาศบุษยะกนิษฐ์ตร.
1336ร.ต.ต.หญิงปิยาภรณ์รักษาทอง (เบญจบันลือกุล)ตร.
1337ร.ต.ต.หญิงรัตนารุ่งราษีตร.
1338ร.ต.ต.หญิงมยุรฉัตรตั้งประเสริฐตร.
1339พ.ต.อ.ฉัตรชัยโรหิตาภิรมย์ตร.
1340ร.ต.ต.หญิงธงชัยคงเพ็ชร์ศักดิ์ตร.
1341ร.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์อริยะดิบตร.
1342ร.ต.ต.หญิงวันเพ็ญลาภไพวงศ์ตร.
1343ร.ต.ต.หญิงสุดาพรเกษมธรรมนันท์ตร.
1344ร.ต.ต.หญิงอรวรรณศรีทองรุ่งทิพย์ตร.
1345ร.ต.ต.หญิงสุดหทัยค้าทรัพย์ตร.
1346ร.ต.ต.หญิงสุนันทร์บุญศักดิ์เลิศตร.
1347ร.ต.ต.หญิงยุพินนาคขำพันธุ์ตร.ลาออกแล้ว
1348ร.ต.ต.หญิงสิรินธรห้วยหงษ์ทองตร.
1349ร.ต.ต.หญิงพัชรียานุ้ยนวลตร.
1350ร.ต.ต.หญิงสมสุขอินทวงศ์ตร.
1351ร.ต.ต.หญิงสุนิสาเมี้ยนกำเนิดตร.
1352ร.ต.ต.หญิงเรณูเพ็งพินตร.
1353ร.ต.ต.หญิงมานวีเกื้อกูลรัฐตร.
1354ร.ต.ต.หญิงวชิราภรณ์มณีพิศมัยตร.
1355ร.ต.ต.หญิงพุทธชาดอนันต์ตร.
1356ร.ต.ต.หญิงอาภารัตน์คุณวุฒิตร.
1357ร.ต.ต.หญิงนมฤญช์สวรรศ์ออกตร.
1358ร.ต.ต.หญิงวรรณนิภาจินดาศักดิ์ตร.
1359ร.ต.ต.หญิงกาญจนาถโทนวิรัตน์ตร.
1360ร.ต.ต.หญิงดวงเนตรดวงจันทร์ตร.
1361พ.ต.ต.หญิงขนิษฐาชมพูนุช (พวงลูกอิน)ตร.
1362ร.ต.ต.หญิงหนึ่งฤทัยขำเพ็งตร.
1363ร.ต.ต.หญิงนัยนานันตาตร.
1364ร.ต.ต.หญิงกฤษณาการชะวีตร.
1365ร.ต.ต.หญิงชัชมาสเนาวรัตน์ตร.
1366พ.ต.ท.หญิงบุปผาแสงท้าวตร.
1367ร.ต.ต.หญิงหงษ์ทองยอดคำตร.
1368ร.ต.ต.หญิงถิรวรรณใจจักร์ตร.
1515พ.ต.ท.หญิงยุวดีลาน้ำเที่ยงตร.2542
1516พ.ต.ท.หญิงลอองดาวศุภระกาญจน์ตร.2542
1517พ.ต.อ.หญิงยุภาวดีวงศ์ประสิทธิ์ตร.2542
1518พ.ต.อ.หญิงเริงจิตรกลันทปุระตร.2543
1519น.ส.อัจฉราพิมพาภรณ์ตร.2543
1520น.ส.นงรัตน์ทิดไชยตร.2543
1521น.ส.ดวงจันทร์มะลิวัลตร.2543
1618พ.ต.ท.หญิงศรีสุรางค์แสงแก้วตร.
1619พ.ต.ท.หญิงสมรักสิมะโรจน์ตร.
1620พ.ต.ท.หญิงสมถวิลปลีขาวตร.
1621พ.ต.ท.หญิงสุรรัตน์มูลสาครตร.
1722พ.ต.ท.หญิงเทวีเศรษฐภักดีตร.
1723พ.ต.ต.หญิงกันณิกาทิพย์คงตร.ลาออกแล้ว
1724พ.ต.อ.หญิงรมย์ชลี (สุคนธ์)พูลประสิทธิ์ตร.
1799พ.ต.ท.หญิงอภิชญานนท์นาตร.2543
1800น.ส.สินีนาฎห้วยทรายตร.2543
1801น.ส.จินดาพรลากวงษ์ตร.2543
1803พ.ต.ท.หญิงสุวรรณาจารุสุภัทรตร.
1804พ.ต.ท.หญิงนิวัฒนาเทพพูลผลตร.
1807น.ส.สุดารัตน์ตรีสุทธิวงศ์ตร.2543
1808น.ส.ฉวีวรรณใจพิพัฒน์ตร.2543
1809น.ส.วรรณสุดาโพธิ์อ๊ะตร.2543
2006ร.ต.ต.หญิงกัญญาทองแดงตร.
2007ร.ต.ต.หญิงกรรณิการ์ทองย้อยตร.
2008ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณแสนสุขตร.
2009ร.ต.ต.หญิงกรรณิการ์คำบ่อตร.
2010ร.ต.อ.หญิงแก้วตารัตนศักดิ์ (ทัตตะทองคำ)ตร.
2011ร.ต.ต.หญิงจีระพรรณคำชื่นตร.
2012ร.ต.ต.หญิงจีระสันต์ตุพิมายตร.
2013ร.ต.ต.หญิงจีระพันธุ์สุขสวัสดิ์วงษ์ตร.
2014พ.ต.ท.หญิงจินตนามุ่งดีตร.
2015พ.ต.ต.หญิงอภิชญา (จุติ)สินสวัสดิ์ตร.
2016ร.ต.ต.หญิงเดไลล่าห์จันทรประสูตรตร.
2017ร.ต.อ.หญิงชาลินีกาญจนรัชต์ (วัฒนะกุล)ตร.
2018ร.ต.ต.หญิงทิพวรรณศรีสุพรรณตร.
2019ร.ต.ต.หญิงทวีจันทะคัดตร.
2020ร.ต.ต.หญิงธัญยมาสพุมานนท์ตร.
2021พ.ต.ต.หญิงธัญลักษณ์จันทร์งาม (แสงรุ้ง)ตร.
2022พ.ต.ต.หญิงธนพรรัตนาธรรมวัฒน์ (พลายแก้ว)ตร.
2023ร.ต.ต.หญิงนงลักษณ์ผลจันทร์ตร.
2024ร.ต.ต.หญิงนิตยาภรณ์เพลินจิตรตร.
2025ร.ต.ต.หญิงปนัดดารอดอ่วมตร.
2026ร.ต.ต.หญิงนิตยาแจ่มวัฒนาไทยตร.
2027ร.ต.ต.หญิงนวพรรษปัตภีตร.
2028ร.ต.ต.หญิงนัทธีราสัชกุลตร.
2029พ.ต.ต.หญิงบุญมีชัยสงคราม (ผสม)ตร.
2030ร.ต.ต.หญิงปาริชาติทิพอุตร์ตร.
2031ร.ต.ต.หญิงปริศนาแก้วคำสอนตร.
2032ร.ต.ต.หญิงปาณิศาคำนวณผลตร.
2033ร.ต.ต.หญิงปิยะนาฎพิมพ์ศรีตร.
2034ร.ต.ต.หญิงปิยะฉัตรศรีพันนามตร.
2035ร.ต.ต.หญิงปลื้มจิตต์กิจตันขจรตร.
2036ร.ต.ต.หญิงพรศิริมุ่งสังเกตุตร.
2037ร.ต.ต.หญิงพรพิมลตันไพบูลย์ตร.
2038ร.ต.ต.หญิงพรพิมลโสฬสกุลางกูรตร.
2039ร.ต.ต.หญิงยุพาบาลเศียรตร.
2040ร.ต.ต.หญิงยศวฤณเสียงเพราะตร.
2041ร.ต.ต.หญิงระพีพรแย้มกลีบตร.
2042ร.ต.อ.หญิงรสรินถาวโร (พุ่มพันธ์ศักดิ์)ตร.
2043ร.ต.ต.หญิงวรรณภานันทสุขเกษมตร.
2044ร.ต.ต.หญิงวันดีเหล่าฤทธิ์ตร.
2045ร.ต.ต.หญิงวันดีฉัตรแก้วทองตร.
2046ร.ต.ต.หญิงวัลยาเลิศสกุลจินดาตร.
2047ร.ต.ต.หญิงวารินโรจนแพทย์ตร.
2048ร.ต.อ.หญิงวิลาวัณย์โพธิปัสสาตร.
2049ร.ต.ต.หญิงวิชิตาคงสริตร.
2050พ.ต.ต.หญิงณิชชาภัทร (ศกลวรรณ)หมอนทองตร.
2051ร.ต.ต.หญิงสุนันท์ปัญจะพรสุขตร.
2052ร.ต.ต.หญิงสินีนุชสุขรังสิเสรีตร.
2053ร.ต.ต.หญิงสุชาดาสืบดีตร.
2054ร.ต.ต.หญิงสุนทรีย์พบหิรัญตร.
2055ร.ต.ต.หญิงสุนทรียาขวัญแก้วตร.
2056พ.ต.ท.หญิงสุภัทราผิวขาวตร.
2057พ.ต.ท.หญิงสุดารัตน์ควระพฤกษ์ตร.
2058ร.ต.ต.หญิงสุรีย์รัตน์สาระรัตน์ตร.
2059ร.ต.ต.หญิงสกุลนารีกาแก้วตร.
2060ร.ต.ต.หญิงสุจินดารักษ์ฉิมพลีตร.
2061ร.ต.ต.หญิงสุทิชาปานสุวรรณตร.
2062ร.ต.ต.หญิงสลักวงศ์จักรตร.
2063ร.ต.ต.หญิงสุกัญญาศิลป์ศรตร.
2064ร.ต.ต.หญิงสุกัลยาเนาว์ประเสริฐตร.
2065ร.ต.ต.หญิงอัญชลีนุชนงค์ตร.
2066พ.ต.ต.หญิงนัทธมน (ไอยรา)นาคพันธ์ตร.
2067ร.ต.ต.หญิงอังศิยาศรีภูมั่นตร.
2068ร.ต.ต.หญิงอรทัยถาวรวงษ์ตร.
2069ร.ต.ต.หญิงอิ่มเอิบหอมชื่นตร.
2070ร.ต.ต.หญิงอนุธิดาจันทรมณีตร.
2071พ.ต.ท.หญิงนงเยาว์สินธพตร.
2072ร.ต.ต.สุรพลศรีสวัสดิ์ตร.
2314ร.ต.อ.หญิงทิพวรรณกระมีมูลตร.
2315พ.ต.ท.หญิงจงจินเฉลิมโรจน์ตร.
2316ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณประทุมเมศร์ตร.
2317ร.ต.ต.หญิงกาญจนาจานเขื่องตร.
2318ร.ต.ต.หญิงกัลป์ยาสรรพอุดมตร.
2319ร.ต.ต.หญิงจันทนาจันมะโนตร.
2320ร.ต.ต.หญิงชลาศัยผุดผาดตร.
2321พ.ต.ท.หญิงชิติพรซอโฉมตร.
2322ร.ต.ต.หญิงชุติมาเลิศสกุลจินดาตร.
2323พ.ต.ต.หญิงเบญญาณัช (ชุตินันท์)นาคเสวกตร.
2324ร.ต.ต.หญิงณัฐศิริมณีรัตน์ตร.
2325ร.ต.ต.หญิงดารารัตน์หงส์ทองตร.
2326ร.ต.ต.หญิงนลินรัตน์เลาหภักดี (ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์)ตร.
2327ร.ต.ต.หญิงนวรัตน์วงษ์เกษมตร.
2328ร.ต.ต.หญิงนพรัตน์วิชิตธนาฤกษ์ตร.
2329ร.ต.ต.หญิงนภาพรบัวผันตร.
2330พ.ต.อ.หญิงนภารัตน์วรรณโกตร.
2331ร.ต.ต.หญิงนวพรเหรียญประยูรตร.
2332ร.ต.ต.หญิงนฤมลนาเหล็กตร.
2333ร.ต.ต.หญิงนิรามัยแห้วนครตร.
2334ร.ต.ต.หญิงนิสากรฤทธิ์รักษาตร.
2335ร.ต.อ.หญิงรมย์ยมล (นุชนาถ)อุชชินตร.
2336ร.ต.ต.หญิงนุชรียาศิลปกรตร.
2337ร.ต.ต.หญิงธัญญามนต์ศิลป์ตร.
2338ร.ต.ต.หญิงนวลอนงค์อารยะศักดิ์ตร.
2339ร.ต.ต.หญิงบานชื่นประเสริฐตันติกุลตร.
2340ร.ต.ต.หญิงบุษบาแสนสอาดตร.
2341ร.ต.ต.บัณฑิตเกิดเสวียดตร.
2342ร.ต.ต.หญิงปลีรัตน์พูลศิลป์ตร.
2343ร.ต.ต.หญิงปาหนันโตคำนุชตร.
2344ร.ต.ต.หญิงปาริชาตขุมกระโทกตร.
2345ร.ต.ต.หญิงปาริชาติโคโตศรีตร.
2346ร.ต.ต.หญิงปริญญาคำเบ้าเมืองตร.
2347ร.ต.ต.หญิงปิยะรัตน์จิตต์ดีตร.
2348ร.ต.ต.หญิงปิยวรรณทิพย์บูลย์ตร.
2349พ.ต.ต.หญิงพนิดาเสือสุบรรณ์ (เฉลิมพงศ์)ตร.
2350ร.ต.ต.หญิงพรทิพาจันทนะสงครามตร.
2351ร.ต.ต.หญิงพิมพ์ใจรัตนหิรัญกุลตร.
2352ร.ต.ต.ภูรีโพชสาลีตร.
2353ร.ต.ต.หญิงมณีกาวงศ์แก้วตร.
2354ร.ต.ต.หญิงมะลิวรรณ์กงทองตร.
2355ร.ต.ต.มาณพพงษ์พันธ์ตร.
2356ร.ต.อ.หญิงมาลีคชรัตน์ (ใจมัน)ตร.
2357ร.ต.ต.หญิงมลฤดีรักนุ้ยตร.
2358ร.ต.ต.หญิงราตรีสังขดิษฐ์ตร.
2359พ.ต.ท.หญิงภัคเปมิกาเฉลิมพักตร์ตร.
2360ร.ต.ต.หญิงเรย์ณุวรรษทัศมาลัยตร.
2361ร.ต.ต.หญิงวชิราภรณ์กิตติสุนทราภรณ์ตร.
2362ร.ต.ต.หญิงวรรณทิพายินดีพิธตร.
2363ร.ต.ต.หญิงวันดีย่างมณีตร.
2364ร.ต.ต.หญิงวัชรีคิมประเสริฐตร.
2365ร.ต.ต.หญิงวิจิตราจุลเทพตร.
2366ร.ต.ต.หญิงศุภฤกษ์นามจันทราตร.
2367ร.ต.ต.หญิงศิริขวัญแจ่มใสตร.
2368ร.ต.ต.หญิงศิริรัตน์ปูอินทร์ตร.
2369ร.ต.ต.หญิงศิริลักษณ์อินค้าตร.
2370พ.ต.ท.หญิงจาฏุพัจน์ (สาคร)สวัสดิสารตร.
2371ร.ต.ต.หญิงสมฤทัยจันทฤทธิ์ตร.
2372ร.ต.ต.หญิงแสงเดือนหล้ามาชนตร.
2373ร.ต.ต.หญิงสิวาภรณ์เจริญวงศ์ตร.
2374ร.ต.ต.สิทธิเดชปานแย้มตร.
2375ร.ต.ต.หญิงสุจารีการชะนะไชยตร.
2376ร.ต.ต.หญิงสุดากาญจน์บุญพิรุณตร.
2377ร.ต.ต.หญิงสุนิสาแก้วทองประคำตร.
2378ร.ต.ต.หญิงสุพัตราพรหมวิอินทร์ตร.
2379ร.ต.ต.หญิงสุภาวดีภู่เจริญตร.
2380ร.ต.ต.หญิงสุภัทราลือโลกตร.
2381ร.ต.ต.หญิงสุรีรัตน์ผลพงาตร.
2382ร.ต.ต.หญิงอนงค์ทิพย์สายเนตรตร.
2383ร.ต.ต.หญิงอโณทัยทองพูลเอียดตร.
2384ร.ต.ต.หญิงอารีสุริยวงศ์ตร.
2385ร.ต.ต.หญิงอังคณานุชเถาหมอตร.
2386ร.ต.ต.หญิงอัสมาราวิวัฒนากุลตร.
2387ร.ต.ต.หญิงอุไรวัลย์โกเสนตอตร.
2389พ.ต.ท.หญิงจิราพรไชยจรัสตร.
2390ร.ต.อ.หญิงปิยฉัตรศรีหิรัญตร.
2391ร.ต.อ.หญิงนภาพรจันทร์กูลตร.
2392ร.ต.อ.หญิงนงสภรณ์สุทธิวงศ์ตร.
2393ร.ต.อ.หญิงสมใจศรีหทัยตร.
2394พ.ต.ต.หญิงนภัทร (บังอร)พนมน้อยตร.
2395พ.ต.ต.หญิงมทีราอานุภาพบุญ (สุขเจริญ)ตร.
2396ร.ต.อ.หญิงรัชนีวรรณมณีอินทร์ตร.
2397ร.ต.อ.หญิงอรุณศรีโสขุมาตร.
2398ร.ต.อ.หญิงรัตนาม่วงอ่อนพะเนาตร.
2399ร.ต.อ.หญิงรังสิยาวงศ์อุปปาตร.
2400ร.ต.ท.หญิงปรียานุชรัตนรัตน์ตร.
2401ร.ต.อ.หญิงจิราพรสิงโตตร.
2402ร.ต.อ.หญิงภัคสุภรณ์บุญถนอมวงศ์ตร.
2403ร.ต.อ.หญิงจรุงตันวิทยาตร.
2404พ.ต.ต.หญิงนฤณาศรีวารินทร์ตร.
2405ร.ต.ท.หญิงนริศราทรงสัตย์ตร.
2411พ.ต.ต.หญิงนรพรรณอุณหนันท์ตร.
2412ร.ต.ต.หญิงนภาพรนิพัทธกิตติตร.
2420พ.ต.อ.หญิงชุติมาพันธุ์โกศลตร.2542
2421ร.ต.อ.หญิงอรพินท์เจิ่งประภากรตร.2542
2422ร.ต.อ.หญิงสุทัยอยู่นุชตร.2542
2423พ.ต.ต.หญิงปัทมาพีระพันธุ์ตร.2542
2424ร.ต.อ.หญิงกัลยาณีพฤกษารุ่งเรืองตร.2542
2438ร.ต.อ.หญิงชวนพิศคุ้มดิษฐตร.2542
2439พ.ต.ท.หญิงศิริวรรณหนองบัวล่างตร.2542
2440พ.ต.ท.หญิงพจนีย์หล้ากระแต้วตร.2542
2441พ.ต.ท.หญิงสุรางค์รัตน์บุนนาคตร.2542
2442ร.ต.อ.หญิงเจนนี่ถาวรกุลตร.2542
2443ว่าที่ร.ต.ต.หญิงกชกรถือสัตย์ตร.2542
2444ว่าที่ร.ต.ต.หญิงคงขวัญฤทธิ์ลือไกรตร.2542
2445ร.ต.อ.หญิงธนพร (จารุณี)ศรีสารคาม (วงศ์ดวงจันทร์)ตร.2542
2446ว่าที่ร.ต.ต.หญิงจิราภรณ์พร้อมมูลตร.2542
2447ว่าที่ร.ต.ต.หญิงจุรีย์พรสุขวุฒิตร.2542
2448ว่าที่ร.ต.ต.หญิงชนิดาฉัตรภูมิตร.2542
2449ว่าที่ร.ต.ต.หญิงนวนันท์กองคำตร.2542
2450ว่าที่ร.ต.ต.หญิงช่อเอื้องสุทธวงค์ตร.2542
2451ว่าที่ร.ต.ต.หญิงทรรศนีย์นวลแก้วตร.2542
2452พ.ต.ท.หญิงธัญญาภรณ์ธรรมวาสีตร.2542
2453ว่าที่ร.ต.ต.หญิงธิดารัตน์กัณะนะลาตร.2542
2454ว่าที่ร.ต.ต.หญิงธีรวรรณอินเทียรตร.2542
2455ว่าที่ร.ต.ต.หญิงนงลักษณ์ลาบุตรดีตร.2542
2456ว่าที่ร.ต.ต.หญิงนัฏฐนันท์จรรยางามตร.2543
2457ว่าที่ร.ต.ต.หญิงนารีรัตน์วงศ์ซิ้มตร.2543
2458ว่าที่ร.ต.ต.หญิงนิภาพรอรุณประชารัตน์ตร.2543
2459ว่าที่ร.ต.ต.หญิงนิรมลกิทำตร.2543
2460ว่าที่ร.ต.ต.หญิงเนาวรัตน์เต็มแก้วตร.2543
2461ว่าที่ร.ต.ต.บรรพตสุดยอดตร.2543
2462ว่าที่ร.ต.ต.หญิงบุบผาศรีสายตร.2543
2463ว่าที่ร.ต.ต.หญิงเบญจพรท้าวฮ้วยตร.2543
2464ว่าที่ร.ต.ต.หญิงปรียานุชปานขลิบตร.2543
2465ว่าที่ร.ต.ต.หญิงผ่องพรรณเที่ยงดีตร.2543
2466ว่าที่ร.ต.ต.หญิงพรพิมลแสงสุวรรณตร.2543
2467ว่าที่ร.ต.ต.หญิงพรรณทิพาเวชรังษีตร.2543
2468ว่าที่ร.ต.ต.หญิงพัชรีดุกสุขแก้วตร.2543
2469ว่าที่ร.ต.ต.หญิงพิไลพรนันทพงศ์ศิริตร.2543
2470ว่าที่ร.ต.ต.หญิงภัทรียาอมรเสาวภาคย์ตร.2543
2471ว่าที่ร.ต.ต.ภาสกรเนตทิพย์วัลย์ตร.2543
2472ว่าที่ร.ต.ต.หญิงระพิณผลสุขตร.2543
2473ว่าที่ร.ต.ต.หญิงรัชดากรราชิวงศ์ตร.2543
2474ว่าที่ร.ต.ต.หญิงรุ่งทิพย์พลจรัสตร.2543
2475ว่าที่ร.ต.ต.หญิงลักษณาพูดเพราะตร.2543
2476ว่าที่ร.ต.ต.เรวัตพิมพ์จันทร์ตร.2543
2477ว่าที่ร.ต.ต.หญิงวันทนาสว่างทั่วตร.2543
2478ว่าที่ร.ต.ต.หญิงวารุลีไชยวงศ์ตร.2543
2479ว่าที่ร.ต.ต.หญิงวิชิตาไชยมงคลตร.2543
2480ว่าที่ร.ต.ต.หญิงวิรัญญาเสนาคมตร.2543
2481ว่าที่ร.ต.ต.หญิงศริณญาพรกาญจนจำรูญศรีตร.2543
2482พ.ต.ท.หญิงศศิธรรังสินธุ์ตร.2543
2483ว่าที่ร.ต.ต.ศุภกิตกองค้าตร.2543
2484ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสมปองหนูทองตร.2543
2485ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสาวิตรีนนท์ชนะตร.2543
2486ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุคนธ์ทิพย์มาประจงตร.2543
2487พ.ต.ท.หญิงศรัณย์ภัสส์สมบูรณ์ตร.2543
2488ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุจิราทองคล้ำตร.2543
2489ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุดสาครนิลสนธิตร.2543
2490ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุดาแสนศรีตร.2543
2491ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุธาสินีกาฬปักษีตร.2543
2492ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุนิภัยอุนาภาคตร.2543
2493ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุภาพรเขียวแรงตร.2543
2494ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุภาวดีทองภูตร.2543
2495ว่าที่ร.ต.ต.หญิงแสงทองบุตรเล็กตร.2543
2496ว่าที่ร.ต.ต.หญิงอรพินท์พรชัยตร.2543
2497ว่าที่ร.ต.ต.หญิงอรวิไลทองดอนเดือนตร.2543
2498ว่าที่ร.ต.ต.หญิงอัญชิสาเนียมวีระตร.2543
2499พ.ต.ท.หญิงอุไรวรรณเทียบแก้วตร.2543
2500ว่าที่ร.ต.ต.หญิงอุไรวรรณแห้วนครตร.2543
2501ว่าที่ร.ต.ต.หญิงอุไรวรรณฉิมกูลตร.2543
2502พ.ต.ท.หญิงเอมอรอาจกล้าตร.2543
2503ว่าที่ร.ต.ต.หญิงกิติมาพรป้องซ้ายตร.2543
2504ว่าที่ร.ต.ต.หญิงจินตนาปราบมนตรีตร.2543
2505ว่าที่ร.ต.ต.หญิงปริศนาเกศสาลีตร.2543
2506ว่าที่ร.ต.ต.หญิงผกามาศเครือเนียมตร.2543
2507ว่าที่ร.ต.ต.หญิงพัชรีปทุมมาเกษรตร.2543
2508ร.ต.อ.หญิงมนัสนันท์โคตรประทุม (หรุ่นเลิศ)ตร.2543
2509ว่าที่ร.ต.ต.หญิงเรวดีหลีมั่นตร.2543
2510ว่าที่ร.ต.ต.หญิงสุกัญญาสาทราลัยตร.2543
2511ว่าที่ร.ต.ต.หญิงอชรพรรณไม้จัตุรัสตร.2543
2626น.ส.ศิริพรธนาภรณ์ตร.2543
2627พ.ต.ท.หญิงศศิวิมลเพชรเสนตร.2543
2628น.ส.ทองย้อยสาเกตุตร.2543
2629น.ส.ไพลินจันทครตร.2543
2630น.ส.อริศราเภาพิชญกุลตร.2543
2631น.ส.อรนุชไกรกิจราษฎร์ตร.2543
2632น.ส.มัทรีกองสันเทียะตร.2543
2633น.ส.จิราลักษณ์ศิลปสายตร.2543
2634น.ส.อนุสรณ์นาเจริญตร.2543
2635น.ส.วาสนาเขมะพานิชตร.2543
2636ร.ต.อ.หญิงโสภิตบุญสุขตร.2543
2637น.ส.วันธนาโปร่งธุระตร.2543
2638พ.ต.ท.หญิงสาริศาสนองลักษณ์ตร.2543
2639น.ส.จันจิราเจ้ยเปลี่ยนตร.2543
2640น.ส.กนกวรรณเลิศวงศ์ไพฑูรย์ตร.2543
2641น.ส.สุมนมาลย์บุญมาตร.2543
2642น.ส.ชลภัทร์พิมพ์สอนตร.2543
2643น.ส.พิสมัยช่างบุตร.2543
2644ร.ต.อ.หญิงมะลิชื่นชูตร.2543
2656พ.ต.ท.หญิงนิตยาส่องภักดีตร.2543
2657พ.ต.ท.หญิงนฤมลเพียรเจริญตร.2543
2658ร.ต.อ.หญิงยุวภาศิริวรรณางกูลตร.2543
2784น.ส.สุกัญญาบุญวรสถิตย์ตร.
2785พ.ต.ท.หญิงดลสิริไชยพรรณาตร.
2786น.ส.กัญญาเรือนภู่ตร.
2787ร.ต.ต.หญิงเสาวภาเหมือนชูตร.
2788น.ส.ปิยมาศพิมพ์สินตร.
2789พ.ต.ท.หญิงชฎิฎาศิริวัฒนานนท์ตร.
2790น.ส.สุดาคงกระพันธ์ตร.
2791ร.ต.ต.หญิงสิริอมรสุนทรวิภาตตร.
2792พ.ต.ท.หญิงกานต์กนกสายสินตร.
2793ร.ต.ต.หญิงสมหญิงฤทธิ์ลือไกรตร.
2794น.ส.นิตยารัตนวิจิตรตร.
2795ร.ต.ต.หญิงศิริลักษณ์ครศรีจันทร์ตร.
2796น.ส.รัตนามาแป้นตร.
2797ร.ต.ต.หญิงนิติยาขานอ่อนตาตร.
2798น.ส.เพ็ญศิริทองแดงตร.
2799ร.ต.ต.หญิงประทุมพรเนตรบำรุงตร.
2800ร.ต.ต.หญิงจันจิราเอกสิริตร.
2801ร.ต.ต.หญิงสิริพรทองดีตร.
2802น.ส.ประภาพรรณนิ่มบัวตร.
2803น.ส.ศิริลักษณ์สายพงษ์ตร.
2804พ.ต.อ.หญิงณปภัชทบวัลย์ตร.
2805ร.ต.ต.หญิงดวงสมรสร้างสุขตร.
2806ร.ต.ต.หญิงนงลักษณ์เสาทองตร.
2807ร.ต.ต.หญิงสรัญญาชนะบุญตร.
2808ร.ต.ต.หญิงศิริลักษณ์ปราบหงษ์ตร.
2809น.ส.พัชรินทร์สุโพธิ์ตร.
2810น.ส.วิไลพรไหลงามตร.
2811ร.ต.ต.หญิงขนิษฐาอุทัยรัตน์ตร.
2812ร.ต.ต.หญิงฐิฏินันท์จันทร์เกศตร.
2813ร.ต.ต.หญิงเสาวภาตันสกุลตร.
2814น.ส.อโนทัยฮวดเท็กตร.
2815ร.ต.ต.หญิงรัชนีกรณ์ซื่อตรงตร.
2816ร.ต.อ.หญิงกมลทิพย์ขจรราช (ธัญญะวงษ์)ตร.
2817ร.ต.อ.หญิงรัตชดาภรจันทร์ประทีป (บุญเริง)ตร.
2818น.ส.ดวงพรแหล่งหล้าตร.
2819พ.ต.ท.หญิงสารินีย์ธาราเกล้าตร.
3014พ.ต.อ.หญิงสมจิตต์อุทยานสุทธิตร.
3015ร.ต.อ.หญิงอรวรรณแสงอรุณตร.
3016พ.ต.ต.หญิงระวิพรรณสายพันธ์ตร.
3017พ.ต.ต.หญิงกิตติวรรณโชคอำนวยทรัพย์ (สมจิตต์)ตร.
3359พ.ต.ท.หญิงมุกดาการสมเกตุตร.
3360พ.ต.ท.หญิงวิสิฏฐ์ศรีเพ็ญโภคัยตร.
3361พ.ต.ท.หญิงวาสนาละกำปั่นตร.
3362พ.ต.ท.หญิงอารยาพงษ์พาณิชตร.
3363พ.ต.ท.หญิงสมศรีปัญจมณีตร.
3364พ.ต.ท.หญิงศิริธรสง่ากุลตร.
3365พ.ต.ต.หญิงสุนิสาวรไพบูลย์ตร.
3366พ.ต.ท.หญิงสมพรมาลาพรพิมลตร.2546
3367ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณสมวงศ์ตร.2546
3368นางสาวกนกวรรณพันพาตร.2546
3369นางสาวกรทิพย์เกตุทองตร.2546
3370ร.ต.ต.หญิงกิรติภรณ์สิงห์วิเศษตร.2546
3371ร.ต.ต.ขวัญนิรันทร์พละพันธ์ตร.2546
3372ร.ต.ต.หญิงเขมิกาปาหาตร.2546
3373ร.ต.ต.หญิงจงกลนีศรีวัฒนานนท์ตร.2546
3374ร.ต.ต.หญิงจิราพรจันทะรักษ์ตร.2546
3375ร.ต.ต.หญิงจุฑากาญจน์ชาวเขาดินตร.2546
3376ร.ต.ต.หญิงชญตาทรวงโพธิ์ตร.2546
3377ร.ต.ต.หญิงชลิดาอุปัญญ์ตร.2546
3378นางสาวณัฐชนนยางทองตร.2546
3379นางสาวณัฐนันท์เทพสิงห์ตร.2546
3380ร.ต.ต.หญิงดรุณีมีสวัสดิ์ตร.2546
3381ร.ต.ต.หญิงทัศรินทร์ภิบาลแทนตร.2546
3382ร.ต.ต.หญิงธนิษฐาศรีบุญตร.2546
3383ร.ต.ต.หญิงธิดารัตน์เนตรสว่างตร.2546
3384ร.ต.ต.หญิงนฤมลผาสุกตร.2546
3385นางสาวนฤมลเตชะสืบตร.2546
3386นางสาวนันทพรเพ็งเที่ยงตร.2546
3387ร.ต.ต.หญิงนันทิยาม่วงรองตร.2546
3388ร.ต.ท.หญิงมินทร์ลดา (น้ำฝน)หมายชอบตร.2546
3389ร.ต.ต.หญิงนิภาพรวิลาศรีตร.2546
3390นางสาวนิภาพรบัวถนอมตร.2546
3391ร.ต.ต.หญิงนิรมลชื่นสงวนตร.2546
3392นางสาวนุชราโพธิ์งามตร.2546
3393นางสาวประไพพรรณเกษมสันต์ตร.2546
3394ร.ต.ต.หญิงปัญจริยามูลจันทีตร.2546
3395นางสาวปิยวรรณวงศรีเขาตร.2546
3396นางสาวปิยาภาสุขบัวทองตร.2546
3397นางสาวพจนาถบุญธรรมตร.2546
3398นางสาวพัชราภรณ์เนาว์ประเสริฐตร.2546
3399นางสาวพันธสิริคำทูลตร.2546
3400นางสาวพิมุกศรีถมตร.2546
3401นางสาวเพิ่มพรพิญญะพันธุ์ตร.2546
3402ร.ต.ต.หญิงยุพาพักตร์ภูตีกาตร.2546
3403ร.ต.ต.หญิงรัชฎาชินสมบูรณ์ตร.2546
3404ร.ต.ต.หญิงรัชนีพรจันทร์ชีวะตร.2546
3405ร.ต.ต.หญิงลักษณภัคมีศรีตร.2546
3406ร.ต.ต.หญิงวราภรณ์โลดาภักดิ์ตร.2546
3407ร.ต.ต.หญิงวารุณีคำวะรัตน์ตร.2546
3408นางสาววาสนาจิตสุวรรณวานิชตร.2546
3409ร.ต.ต.หญิงวิชชุนัยทองแสนตร.2546
3410นางสาววิภาดาสังสูงเนินตร.2546
3411ร.ต.ต.หญิงศศิญาธรรมกลิกานนท์ตร.2546
3412ร.ต.ต.หญิงสุนันทาเทียบรัตน์ตร.2546
3413นางสาวสุพรรษาชาภู่พวงตร.2546
3414ร.ต.ต.สุรเชษฐ์พึ่งแย้มตร.2546
3415นางสาวสุรีย์พรกระดังงาตร.2546
3416ร.ต.ต.หญิงอมรรัตน์จันทร์เกตุตร.2546
3417นายอรรถพงษ์ผลานิผลตร.2546
3418พ.ต.ต.หญิงเอื้อญาติชูชื่นตร.2546
3419พ.ต.ต.หญิงปราณีเสนีย์ตร.2546
3420พ.ต.ต.หญิงเนาวนิจพึ่งจันทรเดชตร.2546
3421พ.ต.ท.หญิงอารญาโถวรุ่งเรืองตร.2546
3422พ.ต.ท.หญิงอรวรรณเชิดสุริยาตร.2546
3423ร.ต.ท.หญิงพัชรดาอักษรแก้วตร.2546
3424ร.ต.อ.หญิงปาริชาติจันทนพตร.2546
3425ร.ต.ท.หญิงกุมุทินีเปลี่ยนจิตต์ตร.2546
3510ร.ต.ท.หญิงกะฐินทองมหาตร.2546
3511ร.ต.ท.หญิงกาญจนาแพงไทยสงค์ตร.2546
3512ร.ต.ท.หญิงกานดาสายวงศ์เทือกตร.2546
3513ร.ต.ท.หญิงกิ่งกาญจน์สกุลรัตน์ตร.2546
3514ร.ต.อ.หญิงใกล้รุ่งสุขศรี (หนูสว่าง)ตร.2546
3515ร.ต.ท.หญิงขวัญตาโชคศิริตร.2546
3516ร.ต.ท.หญิงขวัญใจโชคศิริตร.2546
3517ร.ต.ท.หญิงจิติพรอินพะเนาตร.2546
3518ร.ต.ท.หญิงจุไรรัตน์จันทร์แทนตร.2546
3519ร.ต.อ.หญิงเจียมรัตน์โกสุข (ติ๊บประสอน)ตร.2546
3520ร.ต.ท.หญิงชุติมาทิพยชิตตร.2546
3521ร.ต.ท.หญิงทิพวรรณดอกหอมตร.2546
3522ร.ต.ท.หญิงทัศนีย์ญาเสียงล้ำตร.2546
3523ร.ต.ท.หญิงนิลัดดาหาญชนะตร.2546
3524ร.ต.ท.หญิงนันยากล้ากสิกิจตร.2546
3525ร.ต.ท.หญิงเบญจพรช้างสำลีตร.2546
3526ร.ต.ท.หญิงปทุมรัตน์สุดสายธงตร.2546
3527ร.ต.ท.หญิงปนัดดาเวชกามาตร.2546
3528ร.ต.ท.หญิงประภัสสรพุทธลาตร.2546
3529ร.ต.ท.หญิงปราณีศิลปกอบตร.2546
3530ร.ต.ท.หญิงปาริชาติโชติคุตตร.2546
3531ร.ต.ท.หญิงพิสมัยเลิศศุภตระการตร.2546
3532ร.ต.ท.หญิงมาลัยลักษณ์กุลวงค์ตร.2546
3533ร.ต.ท.หญิงมัธติกาเขม้นเขตวิทย์ตร.2546
3534ร.ต.ท.หญิงยอดขวัญคงทัพตร.2546
3535ร.ต.ท.หญิงวชิราภรณ์วงศ์ป้อมตร.2546
3536ร.ต.ท.หญิงวัชราพรคงโพธิ์น้อยตร.2546
3537ร.ต.ท.หญิงสรินยาเหลาดวงดีตร.2546
3538ร.ต.ท.หญิงสิรินาถกาแก้วตร.2546
3539พ.ต.ท.หญิงกันตา (สุปภานัน)ชื่นจิตตร.2546
3540ร.ต.ท.หญิงสุพันธ์นันสุนีย์ตร.2546
3541ร.ต.ท.หญิงสุภาพรนามวิเศษตร.2546
3542ร.ต.ท.หญิงหนูกรศรีสำอางค์ตร.2546
3543ร.ต.ท.หญิงอรทัยรุ่งเรืองตร.2546
3544ร.ต.ท.หญิงอรพินคงรัตน์ตร.2546
3545ร.ต.ท.หญิงอรวรรณเกยงค์ตร.2546
3546ร.ต.ท.หญิงอุไรลักษณ์นุชพุ่มตร.2546
3547ร.ต.ท.หญิงอารมณ์ชูแผ้วตร.2546
3548ร.ต.ท.หญิงอารียากองเอียดตร.2546
3549ร.ต.ท.หญิงอัจฉราสังข์ห่อตร.2546
3550ร.ต.ท.หญิงอัมพรประดับทองตร.2546
3551ร.ต.ท.หญิงนริศราร้อยแก้วตร.2546
3552ร.ต.ท.หญิงเพชรรัตน์ชินบุตรตร.2546
3553ร.ต.ท.หญิงวรนุชทิพย์จ้อยตร.2546
3554ร.ต.ท.หญิงวรินดายอดเมืองตร.2546
3555ร.ต.ท.หญิงศิรินทร์ทิพย์ศรีโอสถตร.2546
3556ร.ต.ท.หญิงเนียรนิภาแผ่นผาตร.2546
3557พ.ต.ต.หญิงศิริมาเขมะเพชรตร.2546
3599พ.ต.ต.หญิงสถาพรกลางคารตร.2546
3600พ.ต.ท.หญิงนงเยาว์เอียดเสนตร.2546
3601พ.ต.ท.หญิงสุธีราสุมานัสตร.2546
3602พ.ต.ท.หญิงสมบูรณ์สุโฆสิตตร.2546
3603พ.ต.ท.หญิงจันทนีเกียรติโพธาตร.2546
3604พ.ต.ท.หญิงศนิพรมเกตุตร.2546
3605พ.ต.ท.หญิงสายวรินลาภไพบูลย์พงศ์ตร.2546
3640พ.ต.ท.หญิงวีณาสอนกล้าตร.2547
3641พ.ต.ท.หญิงลัทธวรรณสืบสงวนตร.2547
3642พ.ต.ท.หญิงอรวรรณทองนิลตร.2547
3643พ.ต.ท.หญิงเพ็ญพิศยะชัยมาตร.2547
3871พ.ต.ท.หญิงฉัตรสุดาเอื้อมานะพงษ์ตร.2549
3872พ.ต.ท.หญิงนพมาศขำสมบัติตร.2549
3873พ.ต.ท.หญิงจงดีหนองบัวตร.2549
3874พ.ต.ท.หญิงศรีสุภาพิทักษ์วรรัตน์ตร.2549
3875พ.ต.ท.หญิงรัตนาภักดีศุภผลตร.2549
3876พ.ต.ท.หญิงนภาพรเพชรศรตร.2549
3877พ.ต.ท.หญิงศิริพรขันตีธีระกุลตร.2549
3878พ.ต.ต.หญิงอรพิมพ์นิรนาทล้ำพงศ์ตร.2549
3879พ.ต.ท.หญิงอุษากิจมาพลานนท์ตร.2549
3880พ.ต.ท.หญิงพูลสนองศรีโพธิ์สวัสดิ์ตร.2549
3881พ.ต.ต.หญิงนฤนาถคีรีวรรณ์ตร.2549
3882ว่าที่ร.ต.หญิงสุรัตน์การะเกตุตร.2549
3888พ.ต.ท.หญิงบุพรรณีมาตราตร.2549
3889พ.ต.ท.หญิงโสภาไกรวัฒนพงศ์ตร.2549
3890พ.ต.อ.หญิงจริยาศรีเมฆารัตน์ตร.2549
3891พ.ต.ท.หญิงชุติมาบุญทวีตร.2549
3892พ.ต.ท.หญิงนิตยาสง่าวงษ์ตร.2549
3893ร.ต.อ.หญิงนิภาชวนะตร.2549
3894พ.ต.ท.หญิงวราภรณ์สุรัตนากรตร.2549
3895พ.ต.ต.หญิงวิยดากัปวัฒนวรสุขตร.2549
3896พ.ต.ท.หญิงรัตติกรศรีทองตร.2549
3897พ.ต.ท.หญิงยุภาพรชาตะมีนาตร.2549
3913พ.ต.ท.หญิงอนงค์ธรมธัชตร.2550
3915พ.ต.ท.หญิงเพ็ญจันทร์พูลศิริตร.2550
3916พ.ต.ท.หญิงอุทุมพรเจษฎาพรชัยตร.2550
3917พ.ต.ท.หญิงบัวทิพย์สุกางโฮงตร.2550
3918พ.ต.ต.หญิงสุมลเอื้อปกรณ์ตร.2550
3944พ.ต.อ.หญิงนวรัตน์สอยเหลืองตร.2550
3945พ.ต.ท.หญิงอรวรรณธีรพลอำพันตร.2550
3946ร.ต.อ.หญิงสมรักจันทร์ศรีบุตรตร.2550
3949ร.ต.อ.หญิงอัยยาลัทธ์พรหมวิอินทร์ตร.255011/7/2550
3959พ.ต.ท.หญิงวัชรวรรณจันทรอินทร์ตร.255011/7/2550
3960พ.ต.ท.หญิงงามสินวานิชพงษ์พันธุ์ตร.255011/7/2550
3961ร.ต.อ.หญิงวันน้อยวงศ์วัฒนาอารีตร.255011/7/2550
3962พ.ต.ท.หญิงจิติภัสร์ (จิรวรรณ)กุลพัทธ์ศรีวรา (พรฐิติโภคิน)ตร.255011/7/2550
3963พ.ต.ท.หญิงสมบูณขัตติยะสุวงศ์ตร.255011/7/2550
3964พ.ต.ท.หญิงกรรณิกากุกุดเรือตร.255011/7/2550
3965พ.ต.ท.หญิงนภาพรเสือดีตร.255011/7/2550
3966พ.ต.ท.หญิงละอองนุ้ยเปรมตร.255011/7/2550
3967พ.ต.ท.หญิงอรวรรณจันทคนธุ์ตร.255011/7/2550
3968พ.ต.ท.หญิงนวลจันทร์เสาวนิตตร.255011/7/2550
3969พ.ต.ท.หญิงปทุมรัตน์สุวรรณโอษฐ์ตร.255011/7/2550
3970พ.ต.ท.หญิงชมชื่นบัวบุศย์ตร.255011/7/2550
3971พ.ต.ท.หญิงมรกตพิทักษ์อโนทัยตร.255011/7/2550
3972พ.ต.ต.หญิงหิรัญญาดวงผุยทองตร.255011/7/2550
3973พ.ต.อ.หญิงพจนีย์หล้าคำแก้วตร.255011/7/2550
3974พ.ต.ท.หญิงทวีวัฒนาเชื้อมอญตร.255011/7/2550
3975พ.ต.ท.หญิงมณีรัตน์ดีปัญญาตร.255011/7/2550
3976พ.ต.ท.หญิงศรีลาวัลย์สัจจะสกุลชัยตร.255011/7/2550
3977พ.ต.ต.หญิงสายรุ้งก้ามสันเทียะตร.255011/7/2550
3978พ.ต.อ.หญิงดวงใจภู่พงศ์พันธ์กุลตร.255011/7/2550
3979พ.ต.ท.หญิงชุติมาพุ่มชุมพลตร.255011/7/2550
3980พ.ต.ท.หญิงปริญญาเรืองโรจน์ตร.255011/7/2550
3982พ.ต.ท.หญิงกุลธิดามีทรัพย์หลากตร.255017/9/2550
3983ร.ต.อ.หญิงสุจิตราชนะบำรุงตร.255017/9/2550
3984พ.ต.ท.หญิงวิไลโพธิ์ศรีตร.255017/9/2550
3985พ.ต.ท.หญิงชลดาดิษรัชกิจตร.255017/9/2550
3986พ.ต.ต.หญิงศิริพรปทุมมุขย์ตร.255017/9/2550
3987ร.ต.อ.หญิงคงขวัญบุณยรักษ์ตร.255017/9/2550
3988ร.ต.อ.หญิงกันยานุชคุ้มจันทึกตร.255017/9/2550
3989พ.ต.ท.หญิงดวงมณีมนธาตุผลินตร.255017/9/2550
3990พ.ต.ท.หญิงดวงรัตน์พูลมีตร.255017/9/2550
3991พ.ต.ต.หญิงธัญญารักษ์แสงบุญไทยตร.255017/9/2550
3992ร.ต.อ.หญิงบุศรินทร์ธัญญาฤทธิ์ตร.255017/9/2550
3993พ.ต.ท.หญิงประทุมรัตน์โฆษิตกุลตร.255017/9/2550
3994ร.ต.อ.หญิงพัชรีชัยพรหมนฤทัยตร.255017/9/2550
3995พ.ต.ท.หญิงเยาวลักษณ์อโณทยานนท์ตร.255017/9/2550
3996พ.ต.ต.หญิงวิลัยรัตน์อนุตรอริยกุลตร.255017/9/2550
3997พ.ต.ท.หญิงอำภาพรคงคาชนะตร.255017/9/2550
3998พ.ต.ท.หญิงสมลักษณ์ฟักมณีตร.255017/9/2550
3999พ.ต.ท.หญิงศิริลักษณ์ทับทิมตร.255017/9/2550
4000พ.ต.ท.หญิงสุชาดาจินตกะวงค์ตร.255017/9/2550
4001พ.ต.ท.หญิงพิมสุวรรณินตร.255017/9/2550
4002พ.ต.ท.หญิงธนพรจงวิทยาดีตร.255017/9/2550
4003พ.ต.ท.หญิงธันยนัตมีบุญตร.255017/9/2550
4004พ.ต.ท.หญิงชลธรเชี่ยวสมุทรตร.255017/9/2550
4005พ.ต.อ.หญิงวิรงรองรัตนสุวรรณตร.255017/9/2550
4006พ.ต.ท.หญิงสร้อยทิพย์หงส์ประภาวงศ์ตร.255017/9/2550
4007พ.ต.ท.หญิงปาณิแจ่มดีเลิศตร.255017/9/2550
4008พ.ต.อ.หญิงไพเราะธีระวัฒน์ตร.255017/9/2550
4009พ.ต.ท.หญิงนฤมลนิตย์วิบูลย์ตร.255017/9/2550
4010พ.ต.ท.หญิงนุสราชูรักษาตร.255017/9/2550
4011พ.ต.ท.หญิงณัฏฐิราสุวัฒนกรตร.255017/9/2550
4012พ.ต.ท.หญิงอาภรณ์ชัยศิริตร.255017/9/2550
4013พ.ต.ท.หญิงกนกพรศุภสารตร.255017/9/2550
4014พ.ต.ท.หญิงอัธยารุ่งอุทัยตร.255017/9/2550
4015พ.ต.ท.หญิงอาภรณีสาเอี่ยมตร.255017/9/2550
4016ร.ต.อ.หญิงกนกดารารดาวดีกิรติตร.255017/9/2550
4017ร.ต.อ.หญิงทิพยาภรณ์แปงสุขตร.255017/9/2550
4018พ.ต.ท.หญิงพินญาสอนน้อยตร.255017/9/2550
4019พ.ต.ต.หญิงเพชรรัตน์ด่านธำรงกุลตร.255017/9/2550
4020พ.ต.ต.หญิงศุภรัตน์ชวนะตร.255017/9/2550
4021ร.ต.อ.หญิงสิริญาอาชีวะตร.255017/9/2550
4022ร.ต.ท.หญิงนัทธมนคงธนชัยกาญจน์ตร.255019/9/2550
4023พ.ต.ท.หญิงนลินรัตน์ทองเสฐียรตร.255019/9/2550
4024พ.ต.ท.หญิงนวรัตน์ศรีธัญเพชรตร.255019/9/2550
4025พ.ต.ท.หญิงเนตรเพชรรัสมิ์ตระกูลบุญเนตรตร.255019/9/2550
4026พ.ต.ต.หญิงพิกุลแปงอินทร์ตร.255019/9/2550
4027พ.ต.ต.หญิงวรรณวิสุทธิ์แสงศรีตร.255019/9/2550
4028ร.ต.อ.หญิงสุภาพรตั้งอธิคมตร.255019/9/2550
4029ร.ต.อ.หญิงศรุตตาทมิฬทรตร.255019/9/2550
4030พ.ต.ท.หญิงรชชาบุรพลพิมานตร.255019/9/2550
4031พ.ต.ท.หญิงวิภาวดีวีระรัตน์ตระกูลตร.255019/9/2550
4032ร.ต.อ.หญิงอัจฉราแซ่ตั้ง (มานพกาวี)ตร.255019/9/2550
4033พ.ต.ต.หญิงภัทรกรแก้วคำสอน (สมุทรวานิช)ตร.255019/9/2550
4034พ.ต.ต.หญิงรุจิราจงศุภวิศาลกิจตร.255019/9/2550
4035พ.ต.ต.หญิงปิยวรรณจิวาลักษณ์ (จินนิกร)ตร.255019/9/2550
4036พ.ต.ต.หญิงภัทรียาเย็นเศรณีตร.255019/9/2550
4037พ.ต.ท.หญิงเพ็ญจันทร์อนุวนาวงศ์ตร.255019/9/2550
4038พ.ต.ต.หญิงทัศวารินทร์โรจนภัทรากุลตร.255019/9/2550
4039พ.ต.ท.หญิงศรีสมรธรรมเชื้อตร.255019/9/2550
4040พ.ต.ท.หญิงพูลสินเจริญศรีตร.255019/9/2550
4041พ.ต.ต.หญิงจุรีรัตน์มะยมทองตร.255019/9/2550
4042ร.ต.อ.หญิงสุชารัตน์สุรรัตน์ตร.255019/9/2550
4043พ.ต.ต.หญิงพัชรีจันตาวงค์ตร.255019/9/2550
4044พ.ต.อ.หญิงอำนวยเม่าทับตร.255019/9/2550
4045พ.ต.ต.หญิงพัชรีกระจ่างโพธิ์ตร.255019/9/2550
4046พ.ต.ท.หญิงกนกลักษณ์ทัพพ์พัฒนะตร.255019/9/2550
4047ร.ต.อ.หญิงชัชชรีสุขสงวนตร.255019/9/2550
4048พ.ต.ต.หญิงพรรณอรวรรณศิริตร.255019/9/2550
4049พ.ต.ท.หญิงนิภานิวิตานนท์ตร.255019/9/2550
4050พ.ต.ท.หญิงวราภรณ์ขันธธนตร.255019/9/2550
4051พ.ต.ท.หญิงอรนุชรัญเวศตร.255019/9/2550
4052พ.ต.ท.หญิงชิดชมบุญยิ่งสถิตย์ตร.255019/9/2550
4053พ.ต.ต.หญิงวิชยาทรัพย์สอาดตร.255019/9/2550
4054พ.ต.ต.หญิงวารุณีอิ่มฤทัยเจริญโชคตร.255019/9/2550
4055พ.ต.ท.หญิงสุภาวดีวรพันธุ์ตร.255019/9/2550
4056พ.ต.ท.หญิงเบ็ญจรัตน์ทนต์ประเสริฐเวชตร.255019/9/2550
4057พ.ต.อ.หญิงสุชาตาคำเขียวตร.255019/9/2550
4058พ.ต.ท.หญิงปรียพรวิศาลบูรณ์ตร.255019/9/2550
4059พ.ต.ท.หญิงปัทมายมนาคตร.255019/9/2550
4060พ.ต.อ.หญิงปราณีตชินสวัสดิ์ตร.255021/9/2550
4061พ.ต.ท.หญิงสุพันธ์ณาอุทัยวรวิทย์ตร.255021/9/2550
4062พ.ต.ท.หญิงไชยญาติพรประชาธรรมตร.255021/9/2550
4063พ.ต.ท.หญิงนุกูลสิทธินันท์ตร.255021/9/2550
4064พ.ต.ท.หญิงแก้วใจเกยูรวิเชียรตร.255021/9/2550
4065พ.ต.ท.หญิงพีชรี(เขมิกา)สายสดุดีตร.255021/9/25503-1015-00363-81-6
4066พ.ต.ท.หญิงวรางคณาระวีศิริตร.255021/9/2550
4067พ.ต.ต.หญิงชารียาศรีราชตร.255021/9/2550
4068พ.ต.ต.หญิงเบญจมาศรุ่นสูงเนินตร.255021/9/2550
4069ร.ต.อ.หญิงปฐมาทักษิณานันท์ตร.255021/9/2550
4070ร.ต.อ.หญิงอรอุมาสังขำตร.255021/9/2550
4071พ.ต.ท.หญิงภัทรชนกธีระกาญจน์ตร.255021/9/2550
4072พ.ต.ต.หญิงวิไลมีก้านตร.255021/9/2550
4073พ.ต.อ.หญิงคัทลียาเสาร์ฤกษ์ตร.255021/9/2550
4074พ.ต.ต.หญิงรุจเรขเพราะสำเนียงตร.255021/9/2550
4075พ.ต.ท.หญิงดวงเดือนสุทัศน์ ณ อยุธยาตร.255021/9/2550
4076พ.ต.ต.หญิงสุรางค์ต้นจันทร์ตร.255021/9/2550
4077พ.ต.ท.หญิงสุกัญญาเชื้ออิบตร.255021/9/2550
4078ร.ต.อ.หญิงสิริธรพรหมดีตร.255021/9/2550
4079พ.ต.ท.หญิงพิณลดาไกรวิลาศตร.25501/11/2550
4080พ.ต.ท.หญิงชมพูนุทลำใยตร.25501/11/2550
4081พ.ต.อ.หญิงระชีดิษฐจรตร.25501/11/2550
4082พ.ต.ต.หญิงกิ่งแก้วสุจริตธรรมตร.25501/11/2550
4083พ.ต.ท.หญิงวริทธิ์ธรดีช่วยตร.25501/11/2550
4084พ.ต.ท.หญิงลักษณาศิริกุลตร.25501/11/2550
4085พ.ต.อ.หญิงอรอุษากังวานธรรมกุลตร.25501/11/2550
4086พ.ต.ต.หญิงวัชรีพจน์ชัยจงดีตร.25501/11/2550
4087พ.ต.อ.หญิงกฤษณาพุกอิ่มตร.25501/11/2550
4088พ.ต.ต.หญิงศิอรยาพัฒนโกศัยตร.25501/11/2550
4089พ.ต.ท.หญิงรุ้งวิไลโชติพิทยานนท์ตร.25501/11/2550
4090พ.ต.ต.หญิงกานต์รวีจรูญแสงตร.25501/11/2550
4091พ.ต.ต.หญิงวรรณามะโนสาตร.25501/11/2550
4092พ.ต.ท.หญิงศิวาลักษณ์พรธรรมรักษ์ตร.25501/11/2550
4093พ.ต.ท.หญิงจันทนาชื่นวิสิทธิ์ตร.255029/11/2550
4094พ.ต.ท.หญิงสุปันชุณหะนันทน์ตร.255029/11/2550
4095พ.ต.ต.หญิงกิ่งกาญจน์กฤษณสุวรรณตร.255029/11/2550
4096พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์วงศ์แป้นตร.255029/11/2550
4097พ.ต.อ.หญิงกาญจนาลือศิริเจริญพงศ์ตร.255029/11/2550
4098พ.ต.อ.หญิงเพทายแหวนเพชรตร.255029/11/2550
4099พ.ต.ท.หญิงดารณีพันธ์ศรีตร.255029/11/2550
4100พ.ต.ท.หญิงพชรพรนิ่มนวลตร.255029/11/2550
4101พ.ต.ท.หญิงวันเพ็ญวิวิธสิริตร.255029/11/2550
4102พ.ต.ท.หญิงอัจฉรานิลานุชตร.255029/11/2550
4103พ.ต.ท.หญิงพรพรรณภัทรศิริกุลตร.255029/11/2550
4104พ.ต.ท.หญิงมัตติกาเทพยานต์ตร.255029/11/2550
4105พ.ต.ท.หญิงภรณ์จิราศรีภักดีตร.255029/11/2550
4106พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์สัจจวณิชย์ตร.255029/11/2550
4107พ.ต.ท.หญิงอารีย์บุตรพรหมตร.255029/11/2550
4108พ.ต.ท.หญิงวราภรณ์หน่องพงษ์ตร.255029/11/2550
4109พ.ต.ต.หญิงนันทวันสูงดีตร.255029/11/2550
4110พ.ต.ท.หญิงสุนันท์แขนสูงเนินตร.255029/11/2550
4111พ.ต.ท.หญิงนวลลออทวิชศรีตร.255029/11/2550
4154พ.ต.ท.หญิงวัชราภรณ์อำพลพงษ์ตร.255115/9/2551
4155พ.ต.ท.หญิงณภาดาเปี่ยมวิมลตร.255123/9/2551
4156พ.ต.อ.หญิงวราภรณ์ประคำทองตร.255124/9/2551
4157พ.ต.ต.หญิงณภัทรพิมพ์สกุลตร.255124/9/2551
4158พ.ต.ท.หญิงอรไทแดงชาติตร.25517/10/2551
4159พ.ต.ท.หญิงเกยูรชื่นสวัสดิ์ตร.255110/10/2551
4160พ.ต.อ.หญิงทัศพรมั่นพรหมตร.255110/10/2551
4161พ.ต.อ.หญิงอรวรรณภูพรวิวัฒน์ตร.255113/10/2551
4164ร.ต.อ.หญิงสุวรรณาชาวเหนือตร.255227/10/2552
4229ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณกลั่นมาตร.255214/12/2552
4230ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณกมลผาดตร.255214/12/2552
4231ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณพัฒนพงศ์ตร.255214/12/2552
4232ร.ต.ต.หญิงกรชนกปัญญาวงศ์ตร.255214/12/2552
4233ร.ต.ต.หญิงกฤษณากระแสร์มิตรตร.255214/12/2552
4234พ.ต.ท.หญิงกัญญามงคลกุลตร.255214/12/2552
4235ร.ต.ต.หญิงขนิษฐาผู้มีสัตย์ตร.255214/12/2552
4236ร.ต.ต.หญิงขนิษฐาพลเยี่ยมตร.255214/12/2552
4237ร.ต.ต.หญิงจันทราพรหมรอดตร.255214/12/2552
4238ร.ต.ต.หญิงจิราภรณ์มากดำตร.255214/12/2552
4239ร.ต.ต.หญิงฉวีวรรณประนางรองตร.255214/12/2552
4240ร.ต.ต.หญิงชรินรัตน์อันวิเศษตร.255214/12/2552
4241ร.ต.ต.หญิงโชษิตาตระการศรีกูลตร.255214/12/2552
4242ร.ต.ต.หญิงณัฐมลเวินเสียงตร.255214/12/2552
4243ร.ต.ต.หญิงดารุณีประมูลจะโกตร.255214/12/2552
4244ร.ต.ต.หญิงทิพวรรณศรีคำตร.255214/12/2552
4245ร.ต.ต.หญิงทิพวรรณแสงอาทิตย์ตร.255214/12/2552
4246ร.ต.ต.หญิงธมนณ์ธรเปรมสุขตร.255214/12/2552
4247ร.ต.ต.หญิงธิดาพรวงษ์ปิ่นตร.255214/12/2552
4248ร.ต.ต.หญิงนฤมลทำนุตร.255214/12/2552
4249ร.ต.ต.หญิงนาตยาโชติสนธิ์ตร.255214/12/2552
4250ร.ต.ต.หญิงน้ำฝนบุญยืนตร.255214/12/2552
4251ร.ต.ต.หญิงนิรมลมุขอาษาตร.255214/12/2552
4252ร.ต.ต.หญิงนิศารัตน์มโนบางตร.255214/12/2552
4253ร.ต.ต.หญิงปภาวรินทรณัฏฐภัทรกานต์ตร.255214/12/2552
4254ร.ต.ต.หญิงประกายมาศเนตรจันทร์ตร.255214/12/2552
4255ร.ต.ต.หญิงประภาศิริสีน้อยตร.255214/12/2552
4256ร.ต.ต.หญิงปราริชาติเหลืองทองตร.255214/12/2552
4257ร.ต.ต.หญิงปลื้มกมลพลเสนตร.255214/12/2552
4258ร.ต.ต.หญิงปองทองเดชศิริพยัคฆ์ตร.255214/12/2552
4259ร.ต.ต.หญิงพนิดามูลสารตร.255214/12/2552
4260ร.ต.ต.หญิงพยอมศรีอุทธาตร.255214/12/2552
4261ร.ต.ต.หญิงพิศุทธินีดีนวนตร.255214/12/2552
4262ร.ต.ต.ไพฑูรย์พรไชยาตร.255214/12/2552
4263พ.ต.ท.หญิงภัคหทัยเปียภิรมย์ตร.255214/12/2552
4264ร.ต.ต.หญิงมณัฐสวีชูวงศ์ตร.255214/12/2552
4265ร.ต.ต.หญิงมณีรัตน์ชัชวาลย์ตร.255214/12/2552
4266ร.ต.ต.หญิงยุวดีแตรประสิทธิ์ตร.255214/12/2552
4267ร.ต.ต.หญิงรัชฎาพรบุญสนองตร.255214/12/2552
4268ร.ต.ต.หญิงรัฐสุภาประทีปโชติกุลตร.255214/12/2552
4269ร.ต.ต.หญิงลลิดาบูชาบุญตร.255214/12/2552
4270ร.ต.ต.หญิงวรรณวิศาข์จันทะสอนตร.255214/12/2552
4271ร.ต.ต.หญิงวัชราพรรณกันทะวงค์ตร.255214/12/2552
4272ร.ต.ต.หญิงวาสนาอารีเอื้อตร.255214/12/2552
4273ร.ต.ต.หญิงแววตาเอื้อธนวัฒน์ตร.255214/12/2552
4274พ.ต.ท.หญิงศศิธรเปรมศรีตร.255214/12/2552
4275ร.ต.ต.หญิงศิริมาศโนจิตรตร.255214/12/2552
4276ร.ต.ต.หญิงสกาวเดือนพาหาทรัพย์อนันต์ตร.255214/12/2552
4277ร.ต.ต.หญิงสโรชาสุนทรพฤกษ์ตร.255214/12/2552
4278ร.ต.ต.หญิงสุดารัตน์ชูใจตร.255214/12/2552
4279ร.ต.ต.หญิงสุดารัตน์มูลสาตร.255214/12/2552
4280ร.ต.ต.หญิงสุทธิดาผองขำตร.255214/12/2552
4281ร.ต.ต.หญิงสุธาสินีสัพโสตร.255214/12/2552
4282ร.ต.ต.หญิงสุธินีโสดาวัดตร.255214/12/2552
4283ร.ต.ต.หญิงสุนิศาแสงสุรีย์ยันต์ตร.255214/12/2552
4284ร.ต.ต.หญิงสุภัครักไทยตร.255214/12/2552
4285ร.ต.ต.หญิงสุภาพรมะโหรีตร.255214/12/2552
4286พ.ต.ท.หญิงปภัสราภร (หทัยชนก)พลสุวรรณตร.255214/12/2552
4287ร.ต.ต.หญิงอภิรมย์ทะดวงศรตร.255214/12/2552
4288ร.ต.ต.อภิสิทธิ์ตามสัตย์ตร.255214/12/2552
4289ร.ต.ต.หญิงอรพรรณภูชันตร.255214/12/2552
4290ร.ต.ต.หญิงอรอุมากันหาตร.255214/12/2552
4291ร.ต.ต.หญิงอังควิภาทาประสงค์ตร.255214/12/2552
4292ร.ต.ต.หญิงอัญชนาจันทร์คุ้มตร.255214/12/2552
4293ร.ต.ต.หญิงอาทิตยากลางนอกตร.255214/12/2552
4294ร.ต.ต.หญิงอาภานรีสื่อสุวรรณตร.255214/12/2552
4295ร.ต.ต.หญิงกนกวรรณอรรถวิเวกตร.255330/3/2553
4296ร.ต.ต.หญิงกาญจนศิริอยู่เย็นตร.255330/3/2553
4297ร.ต.ต.หญิงกานต์ชนิตระยานนท์ตร.255330/3/2553
4298ร.ต.ต.หญิงกิตติพรสุทธนะตร.255330/3/2553
4299พ.ต.ท.หญิงขวัญรุ่งอ่อนละออตร.255330/3/2553
4300พ.ต.ท.หญิงจารุวรรณพึ่งบุญ ณ อยุธยาตร.255330/3/2553
4301พ.ต.ท.หญิงจินดานุชธงกระโทกตร.255330/3/2553
4302ร.ต.ต.หญิงจินดาพรมนต์ขลังตร.255330/3/2553
4303ร.ต.ต.หญิงจินตนาชนะมารตร.255330/3/2553
4304ร.ต.ต.หญิงจินตนาสีกู่กาตร.255330/3/2553
4305พ.ต.ท.หญิงจิรภาเพียรพนัสสักตร.255330/3/2553
4306ร.ต.ต.หญิงจุฑาภรณ์ขุนภักดีตร.255330/3/2553
4307ร.ต.ต.หญิงจุฑามาศพิมพรภิรมย์ตร.255330/3/2553
4308ร.ต.ต.หญิงจุรารัตน์ไชยศรีตร.255330/3/2553
4309ร.ต.ต.หญิงจุรีรัตน์แสงสวัสดิ์ตร.255330/3/2553
4310ร.ต.ต.หญิงชลฤทัยเกิดขุมทองตร.255330/3/2553
4311ร.ต.ต.หญิงฐิติยาฐิติโรจน์ตร.255330/3/2553
4312ร.ต.ต.หญิงณัฏฐนิภาแสนมณีตร.255330/3/2553
4313ร.ต.ต.หญิงตุ๊กตาเสาเวียงตร.255330/3/2553
4314ร.ต.ต.หญิงเต็มเดือนอยู่เย็นตร.255330/3/2553
4315ร.ต.ต.หญิงทิพย์วดีอินทร์ปัญญาตร.255330/3/2553
4316ร.ต.ต.หญิงทิวากรพรมวังขวาตร.255330/3/2553
4317ร.ต.ต.หญิงธนาวจีเหมืองหม้อตร.255330/3/2553
4318ร.ต.ต.หญิงธาริณีเพ็ชรมณีตร.255330/3/2553
4319ร.ต.ต.หญิงนัฏยาดาดีตร.255330/3/2553
4320ร.ต.ต.หญิงนิติญาช่างปลูกตร.255330/3/2553
4321ร.ต.ต.หญิงเบญจวรรณศรีจันทร์ตร.255330/3/2553
4322ร.ต.ต.หญิงประภัสสรบุเงินตร.255330/3/2553
4323ร.ต.ต.หญิงปิยะนุชนาดีตร.255330/3/2553
4324ร.ต.ต.หญิงพรทิวาผาพันธ์ตร.255330/3/2553
4325ร.ต.ต.หญิงพรรณชาติชื่นชมตร.255330/3/2553
4326ร.ต.ต.หญิงพรระวีต่อศรีตร.255330/3/2553
4327ร.ต.ต.หญิงพัชริญาอุทุมพรตร.255330/3/2553
4328ร.ต.ต.หญิงเพชรไพลินยิ่งยอดตร.255330/3/2553
4329ร.ต.ต.หญิงณิชาดากันทะวงศ์ตร.255330/3/2553
4330ร.ต.ต.หญิงภทรพรหงษ์ดำเนินตร.255330/3/2553
4331ร.ต.ต.หญิงภาวิณีพงษ์ทองเมืองตร.255330/3/2553
4332ร.ต.ต.หญิงรัชนีทองหอมตร.255330/3/2553
4333ร.ต.ต.รัฐพลยอดบุดดีตร.255330/3/2553
4334ร.ต.ต.หญิงรัมภาภูยางตูมตร.255330/3/2553
4335ร.ต.ต.หญิงลลิสาเผนานนท์ตร.255330/3/2553
4336ร.ต.ต.หญิงลัดดาแก้วทองหล่อตร.255330/3/2553
4337ร.ต.ต.หญิงวรรณภาลาน้ำเที่ยงตร.255330/3/2553
4338ร.ต.ต.หญิงวรรณวิสาศรีสวัสดิ์ตร.255330/3/2553
4339ร.ต.ต.หญิงชนิจนันท์อยู่คงตร.255330/3/2553
4340ร.ต.ต.หญิงวาสนาคมขำตร.255330/3/2553
4341ร.ต.ต.หญิงวิจิตราพรมพิทักษ์ตร.255330/3/2553
4342ร.ต.ต.หญิงวิภาพรรณเกศแก้วรณฤทธิ์ตร.255330/3/2553
4343พ.ต.ต.หญิงศันสนีย์อุ่นใจตร.255330/3/2553
4344ร.ต.ต.หญิงศิริพรสีแกวตร.255330/3/2553
4345ร.ต.ต.หญิงสาวิตรีแนวหล้าตร.255330/3/2553
4346ร.ต.ต.หญิงสาวิตรีสีดำตร.255330/3/2553
4347ร.ต.ต.หญิงสิริมาภรณ์หนูสุขตร.255330/3/2553
4348ร.ต.ต.หญิงสุกัญญานีทองเนื้อแปดตร.255330/3/2553
4349ร.ต.ต.หญิงสุธาสินีเกิดศิริตร.255330/3/2553
4350ร.ต.ต.หญิงสุพรรษารักมิตรตร.255330/3/2553
4351ร.ต.ต.หญิงสุภาพรพงษ์พากเพียรตร.255330/3/2553
4352ร.ต.ต.หญิงสุเมวดีอ่อนศรีตร.255330/3/2553
4353ร.ต.ต.หญิงเสาวนีย์ไชยพิมานตร.255330/3/2553
4354ร.ต.ต.หญิงอทิตยาแล้วด้วยบุญตร.255330/3/2553
4355ร.ต.ต.อภิสิทธิ์ปานน้อยตร.255330/3/2553
4356ร.ต.ต.หญิงอรปรียาอาจหาญตร.255330/3/2553
4357ร.ต.ต.หญิงอัจฉราบำรุงกุลตร.255330/3/2553
4358ร.ต.ต.หญิงอัญชลีเยาวขันธ์ตร.255330/3/2553
4359ร.ต.ต.หญิงอาญาทัดวรพงศ์ตร.255330/3/2553
4360ร.ต.ต.หญิงอารีรัตน์เทียมทันตร.255330/3/2553
4361ร.ต.ต.หญิงอุทุมพรขาวผ่องอำไพตร.255330/3/2553
4533พ.ต.ท.หญิงชุติมาฮากิมตร.25535/11/2553
4628พลสำรองหญิงอาทิตยาพุ่มน้อยตร.25544/1/2554
4629พลสำรองหญิงอารยาวีระพงษ์ตร.25544/1/2554
4630พ.ต.ท.หญิงปาริชาติสุขสวัสดิพรตร.25544/1/2554
4631ร.ต.อ.หญิงธิดารัตน์แสงรุ่งตร.25544/1/2554
4632พ.ต.ท.หญิงสุมลรัตน์สาธิตพิเคราะห์ตร.25544/1/2554
4633พ.ต.ท.หญิงกัญญ์ฐิตาศรีภาตร.25544/1/2554
4928พ.ต.อ.หญิงแพรวพรรณแดงอุดมตร.25556/5/1955
4929พ.ต.ท.หญิงรัศมีโชติแสงสาครตร.25556/5/1955
4930พ.ต.ท.หญิงปฏิมาพรอร่ามราณิชย์ตร.25556/5/1955
4959น.ส.อมรรัตน์ว่องไวตร.255515/10/2555
4960พ.ต.อ.หญิงสิริพรวิทยานุกูลตร.255515/10/2555
4961น.ส.จันอุมาคำมีตร.255515/10/2555
4962น.ส.อลีนาธนประสิทธิ์พัฒนาตร.255515/10/2555
4963น.ส.ณัฐสิมาศรีสุวรรณตร.255515/10/2555
4964น.ส.จันทิมาโอบอ้อมตร.255515/10/2555
4965น.ส.ศรัญธรไชยรบตร.255515/10/2555
4966น.ส.เกวรินทร์คลองน้อยตร.255515/10/2555
4967น.ส.ขนิษฐาบุญดำเนินตร.255515/10/2555
4968น.ส.สุทินพรธรรมลังกาตร.255515/10/2555
4969น.ส.พัชรีสังหมื่นเบ้าตร.255515/10/2555
4970น.ส.จริยาสุขสำราญตร.255515/10/2555
4971น.ส.ศิริพรรณมณีศรีตร.255515/10/2555
4972น.ส.กรรณิการ์แซ่โต๊ะตร.255515/10/2555
4973น.ส.กนกนาถหอมชูตร.255515/10/2555
4974พ.ต.อ.หญิงมุกดาเจรจาปรีดีตร.255529/10/2555
4566พลสำรองหญิงกชมนรัตนอุบลตร.25544/1/2554
4567พลสำรองหญิงกรกวรรณภูนาใบตร.25544/1/2554
4568พลสำรองกฤษกรนวลจันทร์ตร.25544/1/2554
4569พลสำรองหญิงสุภาพรพันพยัคฆ์ตร.25544/1/2554
4570พลสำรองหญิงกุลรัศมีใจลังกาตร.25544/1/2554
4571พลสำรองหญิงกาญจนาสุ่มประเสริฐตร.25544/1/2554
4572พ.ต.ต.หญิงกิตติยาแหนกลางตร.25544/1/2554
4573พลสำรองหญิงเกษมณีผกาศรีตร.25544/1/2554
4574พ.ต.ต.หญิงแก้วกันยาทัสลันทองตร.25544/1/2554
4575พลสำรองหญิงคนึงนิคณุวงษ์ศรีตร.25544/1/2554
4576พลสำรองหญิงจินตนาคำรัตน์ตร.25544/1/2554
4577พลสำรองหญิงจิราพรเพ็ญพิมพ์ตร.25544/1/2554
4578พลสำรองหญิงจิราพรสุ่มมาตย์ตร.25544/1/2554
4579พลสำรองหญิงจิราภรณ์ปลื้มใจตร.25544/1/2554
4580พลสำรองหญิงอัครพรรณีสุปัตติตร.25544/1/2554
4581พลสำรองหญิงณัฐธนาฒย์เมฆาวรรณ์ตร.25544/1/2554
4582พลสำรองหญิงณัฐธิดาคำคงตร.25544/1/2554
4583พลสำรองหญิงดวงหทัยพุทธวงศ์ตร.25544/1/2554
4584พลสำรองหญิงธรรมรสหอมเย็นตร.25544/1/2554
4585พลสำรองหญิงธวัลรัตน์ชวสุงตร.25544/1/2554
4586พลสำรองหญิงธัญทิวาต่องโภคภัณฑ์ตร.25544/1/2554
4587พลสำรองหญิงธันยาภรณ์กระจ่างตร.25544/1/2554
4588พลสำรองหญิงธิดารัตน์ไสสีสูบตร.25544/1/2554
4589พลสำรองหญิงธีรญาพรรณควรเอี่ยมตร.25544/1/2554
4590พลสำรองหญิงนริสาจันทบุรีตร.25544/1/2554
4591พลสำรองนัฐพรแสงจันทร์ตร.25544/1/2554
4592พ.ต.ต.หญิงนิจวรรณวิเศษสิงห์ตร.25544/1/2554
4593พลสำรองหญิงเนติกาญจน์เปาโสภาตร.25544/1/2554
4594พลสำรองหญิงปภาวินท์วรรณคำตร.25544/1/2554
4595พลสำรองหญิงประภัสสรเสาะดันตร.25544/1/2554
4596พลสำรองหญิงปิยนุชพิจิตรตร.25544/1/2554
4597พลสำรองหญิงพนิดาพาโสตร.25544/1/2554
4598พลสำรองหญิงพรทิพย์แก้วสิงห์ตร.25544/1/2554
4599พลสำรองหญิงพัชระพรรณมีสิทธิ์ตร.25544/1/2554
4600พลสำรองหญิงพัชรียอดสุรพันธ์ตร.25544/1/2554
4601พลสำรองหญิงพินิจนันท์จันทนะชาติตร.25544/1/2554
4602พลสำรองหญิงพีระญาบุญประชุมตร.25544/1/2554
4603พลสำรองมโนชาสลุงใจดีตร.25544/1/2554
4604พ.ต.ต.หญิงรพิดาพลทิพย์ตร.25544/1/2554
4605พลสำรองหญิงรสสุคนธ์ปักกังเวสังตร.25544/1/2554
4606พลสำรองหญิงรัตนาภรณ์ปานรอดตร.25544/1/2554
4607พลสำรองหญิงลิ้นจี่จารุจิกรตร.25544/1/2554
4608พลสำรองหญิงลินดามุกดาจารุจินดาตร.25544/1/2554
4609พลสำรองหญิงวนิดายาวะโนภาสตร.25544/1/2554
4610พลสำรองหญิงวัชราภรณ์ชัยมงคลตร.25544/1/2554
4611พลสำรองหญิงวิริยาชูมณีตร.25544/1/2554
4612พลสำรองหญิงวีรวรรณคงทอมตร.25544/1/2554
4613พลสำรองหญิงโศภิตาแหมาตร.25544/1/2554
4614พลสำรองหญิงโศภิษฐ์เหมะตร.25544/1/2554
4615พลสำรองหญิงสมปรารถนาใจเดชตร.25544/1/2554
4616พลสำรองหญิงสินีนาฏสลูบพลตร.25544/1/2554
4617พลสำรองหญิงสุกัญญานิหะตร.25544/1/2554
4618พลสำรองหญิงสุดารัตน์เรืออาจตร.25544/1/2554
4619พลสำรองหญิงสุดารัตน์อุทัยรัตน์ตร.25544/1/2554
4620พลสำรองหญิงสุนิสาชาลีทาตร.25544/1/2554
4621พลสำรองหญิงกัลยาลักษณ์ไชยศิริตร.25544/1/2554
4622พลสำรองหญิงเสาวลักษณ์แสงวงษ์งามตร.25544/1/2554
4623พ.ต.ต.หญิงโสภิดาศรีศาสนาตร.25544/1/2554
4624พลสำรองหญิงหยกแก้วเพชรพลอยตร.25544/1/2554
4625พลสำรองหญิงหัสญาลอยเลื่อนตร.25544/1/2554
4626พลสำรองหญิงอังคณาสังข์เอี่ยมตร.25544/1/2554
4627พลสำรองหญิงอัญธิศาแสนสุขตร.25544/1/2554
4703พ.ต.ท.หญิงไฉไลเที่ยงกมลตร.255427/12/2554
5061น.ส.พัชราภรณ์บุราณตร.
5062น.ส.ฐิตาพรกระฉอดนอกตร.
5063น.ส.อรนิภาเจริญรุ่งกิจตร.
5064น.ส.อภิญญาแดงเนียมตร.
5065น.ส.สุภาวิณีสืบสุยะตร.
5066น.ส.สุชีราโชติขันธ์ตร.
5067น.ส.สุธินีแข็งขันตร.
5068น.ส.อุทุมพรสอนศรีตร.
5069น.ส.แพรวพรรณพรมรินทร์ตร.
5070น.ส.นุชจรียาชาติชาตรีตร.
5071ร.ต.อ.หญิงชนัณฐกาต์ครองผลตร.
5072น.ส.นันทยามหาวิริโยทัยตร.
5073น.ส.นุจเรศหงษ์เวียงจันทร์ตร.
5074น.ส.บุณยาพรเผ่ากันหาตร.
5075ร.ต.อ.หญิงนิภาวรรณสวัสดิ์ศรีตร.
5076น.ส.นวภัทรนาคบัวพันธุ์ตร.
5077น.ส.นริมลชมภูกุลตร.
5160น.ส.ณัฐสุดาไชยมาลาตร.
5161น.ส.นรีรัตน์เพ็ชรพงษ์ตร.
5162ร.ต.อ.หญิงจีรวรรณคำโยงตร.
5163ร.ต.อ.หญิงรัตนาภรณ์สุขเกษมรัตน์ตร.
5164น.ส.ศุภประภาชุมหิรัญตร.
5165น.ส.ธัญชนกทองมากตร.
5166ร.ต.อ.หญิงวนิชาพูลทรัพย์ตร.
5167น.ส.เขมจิรารัตนวศิริตร.
5168ร.ต.อ.หญิงสรัญรัตน์แรกเรียงตร.
5177น.ส.พัชรีภรณ์สายลมตร.
5179น.ส.ศิริลักษณ์ผมขาวตร.ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
5181น.ส.วรรณนรีคำชัยตร.
5244ร.ต.ต.หญิงจิตรประภาพยอมใหม่ตร.25571/12/2557สามัญ
5245ร.ต.ต.วรพงษ์คงปราโมทย์ตร.25571/12/2557สามัญ
5246ร.ต.อ.หญิงณัฐปภัสร์พันธ์วิไลตร.25571/12/2557สามัญ
5247ร.ต.อ.หญิงศิวาพรสิงห์อยู่วงษ์ตร.25571/12/2557สามัญ
5248ร.ต.ต.หญิงกชกรบุญนาคตร.25571/12/2557สามัญ
5249ร.ต.ต.อธิวัฒน์วังนิเทศตร.25571/12/2557สามัญ
5250ร.ต.อ.หญิงธัญญ์ณรัณพิมลสกุลตร.25571/12/2557สามัญ
5251ร.ต.อ.หญิงมุขรวีผดุงกุลตร.25571/12/2557สามัญ
5252ร.ต.ต.วันชัยกรวยสวัสดิ์ตร.25571/12/2557สามัญ
5253ร.ต.ต.หญิงขวัญฤทัยซ่อนกลิ่นตร.25571/12/2557สามัญ
5254ร.ต.อ.หญิงอนัญญาพุ่มมาตร255829/7/2558สามัญ
5255นางสาวจุฬารัตน์ศรีสมตร255829/7/2558สามัญ
5256นางสาวจุฑามาศตุ้มเฉลิมชัยสกุลตร255829/7/2558สามัญ
5257นางสาวอิสริยาสุขวงศ์ตร255829/7/2558สามัญ
5258นางสาวศศิณัฐบินรินทร์ตร255829/7/2558สามัญ
5259นางสาวชุติมาจิรัฐิเกรียงไกรตร255829/7/2558สามัญ
5260นางสาวศุภวรรณธีรจิตติธรรมตร255829/7/2558สามัญ
5261นางสาวรัชนีกรจันแปงเงินตร255829/7/2558สามัญ
5262นางสาวสุพิชญาอินจินาตร255829/7/2558สามัญ
5263พ.ต.อ.หญิงวรรณวิภากางมาเทศตร255829/7/2558สามัญ
5264นางสาววิลาวัลย์สุวรรณจันทร์ตร255829/7/2558สามัญ
5265นางสาวศกลรัตน์สั่งสอนตร255829/7/2558สามัญ
5266นางสาวชนัญชิดาบุณยะพรรคตร255829/7/2558สามัญ
5267นางสาววนิดาเฉลิมจรัสกุลตร255829/7/2558สามัญ
5268นางสาวบุษยาบุญยราชตร255829/7/2558สามัญ
5269นางสาวพิชชาวีร์โอบอ้อมตร255829/7/2558สามัญ
5270ร.ต.อ.หญิงภัสราวีระพงษ์ตร255829/7/2558สามัญ
5271นางสาวณัฐธิราสุขศิลาตร255829/7/2558สามัญ
5272นางสาวลลิตวดีกันปีตร255829/7/2558สามัญ
5273นางสาวโชติกาม่วงมิตรตร255829/7/2558สามัญ
5274นางสาวธิมาพรวันทองตร255829/7/2558สามัญ
5275นางสาวสุนิสาอรรคพงษ์ตร255829/7/2558สามัญ
5276ร.ต.อ.หญิงปุณฑริกาบุญแสนแก้วตร255829/7/2558สามัญ
5277นางสาวประภัสสรฮอนบุตรตร255829/7/2558สามัญ
5278นางสาวกุลทรัพย์ชัยบุรินทร์ตร255829/7/2558สามัญ
5279นางสาวอังศนาอึงฆทรัพย์ตร255829/7/2558สามัญ
5280นางสาวศรัญพรจันทร์สอนตร255829/7/2558สามัญ
5281นางสาวสุชาวดีสุขใสตร255829/7/2558สามัญ
5282นางสาวอภิรมณหอมสกุลตร255829/7/2558สามัญ
5283นางสาวกนกพรรณเชื้อพูลตร255829/7/2558สามัญ
5284นางสาวอารีวรรณชาติชาตรีตร255829/7/2558สามัญ
5285นางสาวสุวิมลมะลิทองตร255829/7/2558สามัญ
5286นางสาวกีรติครุฑราชตร255829/7/2558สามัญ
5287นางสาวปัญชลิกาปรางศรีตร255829/7/2558สามัญ
5288นางสาวณิชกานต์ปัดไธสงตร255829/7/2558สามัญ
5289นางสาวอภัสนันท์เอรวัลตร255829/7/2558สามัญ
5290นางสาวจันทภาอยู่สงค์ตร255829/7/2558สามัญ
5291นางสาวภูริชญาแกลงกระโทกตร255829/7/2558สามัญ
5292นางสาวเมธาวีบรรเทาตร255829/7/2558สามัญ
5293นางสาวพนิดาเชื้อเจริญตร255829/7/2558สามัญ
5294นางสาวฐิตาภาขอดเตชะตร255829/7/2558สามัญ
5295นางสาวปนัดดาแหมไธสงตร255829/7/2558สามัญ
5296นางสาวอารีย์พรปินตาตร255829/7/2558สามัญ
5297นางสาวจุฑามาศชลพันธ์ตร255829/7/2558สามัญ
5298นางสาวศุทธินีปานแก้วตร255829/7/2558สามัญ
5299นางสาวฉัตรกมลโชติช่วงตร255829/7/2558สามัญ
5300นางสาววณิชยาชินกิ่งตร255829/7/2558สามัญ
5301นางสาวเกษราภรณ์ภาระบาลตร255829/7/2558สามัญ
5302นางสาวทิพย์สมรโปลิศพิทักษ์ตร255829/7/2558สามัญ
5303นางสาวเพียงตะวันจันทร์แซตร255829/7/2558สามัญ
5304นางสาววสุราคงอนันต์ทรัพย์ตร255829/7/2558สามัญ
5305นางสาวณัฐชญานันท์ไชยจันทร์ตร255829/7/2558สามัญ
5306นางสาวอรชรไชยทองตร255829/7/2558สามัญ
5307นางสาวจีรวัฒนาเชื้อกรุงเทพตร255829/7/2558สามัญ
5308นางสาวธิดารัตน์อิ่มทะเลตร255829/7/2558สามัญ
5309นางสาวสุกัญญาสวนแก้วมณีตร255829/7/2558สามัญ
5310นางสาวจันจิราสังฆรักษ์ตร255829/7/2558สามัญ
5311นางสาวพรพิมลคล้ายเรืองตร255829/7/2558สามัญ
5312นางสาววิมาลาผลทองตร255829/7/2558สามัญ
5313นางสาวชฎาภาตั้งใจตร255829/7/2558สามัญ
5314นางสาวสุทัตตาภักดีตร255829/7/2558สามัญ
5315พ.ต.ท.หญิงจินดารัตน์ลำเจียกตร255829/7/2558สามัญ
5321นางสาวนภัสสรณ์สุทธิตร255829/9/2558สามัญ
5352นางสาวหทัยชนกจันทะเสนตร255829/10/2558สามัญ
5422พ.ต.ท.หญิงวรรณวิภาชุณห์ขจรตร.255924/8/2559สามัญ
5423ร.ต.อ.หญิงลัดดาแก้วทองหล่อตร.255924/8/2559สามัญ
5424พ.ต.ท.หญิงปราณีอินทรีย์วงศ์ตร.255924/8/2559สามัญ
5631พ.ต.อ.หญิงภาวินีย์คงชินศาสตร์ธิติตร.256012/7/2560สามัญ
5632พ.ต.ท.หญิงชัชมนดำรงรักษ์ธรรมตร.26603/7/2560สามัญ
5633ร.ต.ท.หญิงพัสตาภรณ์วัฒนพิมลตร.26603/7/2560สามัญ
5634พ.ต.อ.หญิงยุพินสีขำตร.266027/7/2560สามัญ
5635พ.ต.อ.หญิงสุดารัตน์รัตนโรมตร.25603/8/2560สามัญ
5636พ.ต.ท.หญิงจิตติมาอินทะทำมาตร.25603/8/2560สามัญ
5637พ.ต.ท.หญิงจิราภรณ์พ้นภัยตร.25603/8/2560สามัญ
5638พ.ต.ท.หญิงสุนทรีพรศิริรัตน์ตร.25603/8/2560สามัญ
5639พ.ต.ท.หญิงแสงดาวพฤหัสเสริมสุขตร.25603/8/2560สามัญ
5640พ.ต.ท.หญิงประภาพรอ่อนเอมตร.25603/8/2560สามัญ
5641พ.ต.ท.หญิงวิไลภู่หลำตร.25603/8/2560สามัญ
5642พ.ต.ท.หญิงอารีวรรณสว่างธรรมขจรตร.25603/8/2560สามัญ
5643พ.ต.ต.หญิงสาวิตรีจันทรตร.25603/8/2560สามัญ
5644พ.ต.ท.หญิงพรรณวดีธวัชชัยตร.256031/10/2560สามัญ
5645พ.ต.อ.หญิงอัมพรแย้มเผื่อนตร.256031/10/2560สามัญ
5646พ.ต.ท.หญิงพรนิภานามเมืองตร.256031/10/2560สามัญ
5652พ.ต.ท.หญิงพนิดาเงาประเวศตร.256113/03/2561สามัญ
5653พ.ต.อ.หญิงนภวรรณพลพินิจตร.256121/03/2561สามัญ
5654พ.ต.ท.หญิงเพ็ญรุ่งรัตนาตร.256120/04/2561สามัญ
5705พ.ต.ท.หญิงจันทร์จรัสจันทร์จารุพงศ์ตร.25614/06/2561สามัญ
5845ร.ต.อ.หญิงพชรพรคงจะดีตร256124/08/2561สามัญ
5846พ.ต.ท.หญิงนุชนาฎจันทร์วงษ์ตร256124/08/2561สามัญ
5979/2562พ.ต.อ.หญิงสมพรพูลเกษมตร25621/6/2562สามัญ
5980/2562น.ส.ธมลวรรณชนะเกียรติตร25621/6/2562สามัญ
5981/2562น.ส.ดวงฤทัยวงศ์ปัญญาตร25621/6/2562สามัญ
5982/2562น.ส.กาญจนานุ่มเกลี้ยงตร25621/6/2562สามัญ
5983/2562น.ส.กุลนิภาสุทธิกุลตร25621/6/2562สามัญ
5984/2562น.ส.จิราพัชรศิลลาตร25621/6/2562สามัญ
5985/2562น.ส.อารียาโนกุลตร25621/6/2562สามัญ
5986/2562น.ส.สุธิชาผดุงวิทย์วัฒนาตร25621/6/2562สามัญ
5987/2562น.ส.ภมลวรรณลันดาตร25621/6/2562สามัญ
5988/2562น.ส.สิริวัฒนาสืบหล้าตร25621/6/2562สามัญ
5989/2562น.ส.พิชญานินศิริสรรพตร25621/6/2562สามัญ
5990/2562น.ส.พัณณ์ชิตาโตมีตร25621/6/2562สามัญ
5991/2562น.ส.พุธิตาสุกแสงตร25621/6/2562สามัญ
5992/2562ร.ต.ท.หญิงสิริกานดาบุญทันเสนตร25621/6/2562สามัญ
5993/2562น.ส.พัณณภัสสร์มาลาวัลย์ตร25621/6/2562สามัญ
5994/2562น.ส.ศิริญารัตน์ปัตตพงศ์ตร25621/6/2562สามัญ
5995/2562น.ส.ดลฤดีคำผุยตร25621/6/2562สามัญ
5996/2562น.ส.ศุภิสราศิลปวรนันท์ตร25621/6/2562สามัญ
5997/2562น.ส.ทิชากรคงคชวรรณ์ตร25621/6/2562สามัญ
5998/2562พ.ต.ต.หญิงสุภาพรพันพยัคฆ์ตร25621/8/2562สามัญ
5999/2562พ.ต.ต.หญิงกัลยาลักษณ์ไชยศิริตร25621/8/2562สามัญ
6000/2562พ.ต.อ.หญิงศราวณีย์เตวิทย์ตร25621/8/2562สามัญ
6001/2562ว่าที่ พ.ต.อ.หญิงเนตรดาวพูลจันทร์ตร25621/8/2562สามัญ
6002/2562ร.ต.อ.หญิงปัทมาวดีทองเกตุตร25621/8/2562สามัญ
6003/2562ร.ต.ท.หญิงชมพูนุชไชยยะตร25621/8/2562สามัญ
6010/2563พ.ต.อ.หญิงฐานิศราเมืองนารถตร256320/5/2563สามัญ
6011/2563พ.ต.อ.หญิงวันเพ็ญปรีติยาธรตร256322/5/2563สามัญ
6012/2563พ.ต.ท.หญิงรัชนีวรรณยิ่งยอดตร256327/5/2563สามัญ
6161/2563พ.ต.ท.หญิงวิถีธุระธรรมตร25631/7/2563สามัญ
6162/2563พ.ต.อ.หญิงสุขฤดีธัชศฤงคารสกุลตร256322/6/2563สามัญ
6163/2563น.ส.กรรณิการ์ยารังษีตร25632/7/2563สามัญ
6164/2563น.ส.กรรณิการ์วิไลกาศตร25632/7/2563สามัญ
6165/2563น.ส.กฤติกาเทการตร25632/7/2563สามัญ
6166/2563น.ส.กัญญรัตน์บุญศรีทองตร25632/7/2563สามัญ
6167/2563น.ส.เกวลินรักษาวงศ์ตร25632/7/2563สามัญ
6168/2563น.ส.ขวัญจิราเพ็ชรปูนตร25632/7/2563สามัญ
6169/2563น.ส.จันทิมาเส็งดอนไพรตร25632/7/2563สามัญ
6170/2563น.ส.จิตติญาไกรกุลตร25632/7/2563สามัญ
6171/2563น.ส.จิตราพรบุญวาสนาตร25632/7/2563สามัญ
6172/2563น.ส.จิรภัทร์สีมาวุธตร25632/7/2563สามัญ
6173/2563น.ส.ชฎารัตน์ทองคู่ตร25632/7/2563สามัญ
6174/2563น.ส.ชมพูนุชจิตมะหิมาตร25632/7/2563สามัญ
6175/2563น.ส.ชลิตาไชยวัตตร25632/7/2563สามัญ
6176/2563น.ส.ชลิตาพันธชาติตร25632/7/2563สามัญ
6177/2563น.ส.โชติมาช่วงสำโรงตร25632/7/2563สามัญ
6178/2563น.ส.โชติรสช่วยดูตร25632/7/2563สามัญ
6179/2563น.ส.ญาดารัตน์โนนทิงตร25632/7/2563สามัญ
6180/2563น.ส.ฐิตินันท์นักตรีพงษ์ตร25632/7/2563สามัญ
6181/2563น.ส.ณภัสสรณ์นิสิตสุขเจริญตร25632/7/2563สามัญ
6182/2563น.ส.ณฤดีเมืองจันทร์ตร25632/7/2563สามัญ
6183/2563ร.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชาใจรังษีตร25632/7/2563สามัญ
6184/2563น.ส.ณัฐนันทพรแสนทวีสุขตร25632/7/2563สามัญ
6185/2563น.ส.ณัฐพรรสชุ่มตร25632/7/2563สามัญ
6186/2563น.ส.ถนอมขวัญแตงอ่อนตร25632/7/2563สามัญ
6187/2563น.ส.ธัญชนกเชียงแรงตร25632/7/2563สามัญ
6188/2563น.ส.ธีรนุชมะโนศรีตร25632/7/2563สามัญ
6189/2563น.ส.นันทกาขุพันธ์ตร25632/7/2563สามัญ
6190/2563น.ส.นันทฉัตรทัศนภักดีตร25632/7/2563สามัญ
6191/2563ร.ต.ท.หญิงนันทวรรณทัดไพรตร25632/7/2563สามัญ
6192/2563น.ส.นิธิวดีคงอินทร์ตร25632/7/2563สามัญ
6193/2563น.ส.นุชนาฏแสงทองตร25632/7/2563สามัญ
6194/2563น.ส.ปฐมวรรณพูลเกิดตร25632/7/2563สามัญ
6195/2563ร.ต.ท.หญิงปวันรัตน์ไตรรงค์วิจิตร์ตร25632/7/2563สามัญ
6196/2563น.ส.ปัฐยาวัตน้อยปานะตร25632/7/2563สามัญ
6197/2563น.ส.ปานกมลศรีบัวบาลตร25632/7/2563สามัญ
6198/2563น.ส.ปาริฉัตรณรงค์เปลี่ยนตร25632/7/2563สามัญ
6199/2563น.ส.ปาลิตาสนธิ์ทองตร25632/7/2563สามัญ
6200/2563น.ส.ปิยะดายองจาตร25632/7/2563สามัญ
6201/2563น.ส.พรชิตาบัวระพันธ์ตร25632/7/2563สามัญ
6202/2563น.ส.พรนัฐชาอ้วนวิจิตรตร25632/7/2563สามัญ
6203/2563น.ส.พรวรินทร์อุปนันท์ตร25632/7/2563สามัญ
6204/2563น.ส.พัชราภรณ์พิจารณ์ตร25632/7/2563สามัญ
6205/2563น.ส.ภัคสุภาหมอกเจริญตร25632/7/2563สามัญ
6206/2563น.ส.ภัทราพรงามภักดีตร25632/7/2563สามัญ
6207/2563น.ส.ภาณุมาสกาละพงษ์ตร25632/7/2563สามัญ
6208/2563น.ส.มาริสาชำนาญศิริตร25632/7/2563สามัญ
6209/2563น.ส.เมธนิยาเรือนทิพย์ตร25632/7/2563สามัญ
6210/2563น.ส.รัตติกรสัตบุศย์ตร25632/7/2563สามัญ
6211/2563น.ส.ลัดดาวัลย์เลไธสงตร25632/7/2563สามัญ
6212/2563น.ส.วรรณธนาเรืองเดชตร25632/7/2563สามัญ
6213/2563น.ส.วรรณพรสุขทองตร25632/7/2563สามัญ
6214/2563น.ส.วราภรณ์ปราบนอกตร25632/7/2563สามัญ
6215/2563น.ส.วาริพินทุ์อ้นกลิ้งตร25632/7/2563สามัญ
6216/2563น.ส.วีระวรรณอนันเต่าตร25632/7/2563สามัญ
6217/2563น.ส.วุฒิพรพุ่มเกตุตร25632/7/2563สามัญ
6218/2563น.ส.ศุภนุชน้อยพิทักษ์ตร25632/7/2563สามัญ
6219/2563น.ส.สกลวรรณ์กาศรัมย์ตร25632/7/2563สามัญ
6220/2563น.ส.สิตารัศมิ์รื่นรมย์ตร25632/7/2563สามัญ
6221/2563น.ส.สุชานรีวิสุทธากุลตร25632/7/2563สามัญ
6222/2563น.ส.หทัยภัทรลิขิตศรันย์ตร25632/7/2563สามัญ
6223/2563น.ส.หทัยภัทรศรีสวัสดิ์ตร25632/7/2563สามัญ
6224/2563ร.ต.ท.หญิงอธิดาบุตุธรรมตร25632/7/2563สามัญ
6225/2563น.ส.อภิญญาสาครินทร์ตร25632/7/2563สามัญ
6226/2563น.ส.อรทัยจำนงค์การตร25632/7/2563สามัญ
6227/2563น.ส.อรวรรยาวรรณไพบูลย์ตร25632/7/2563สามัญ
6228/2563น.ส.อังคณารัตน์คำผานุรัตน์ตร25632/7/2563สามัญ
6229/2563น.ส.อัญชลีพรมฟ้าตร25632/7/2563สามัญ
6230/2563น.ส.อัญธิกานาคแท้ตร25632/7/2563สามัญ
6258/2563พ.ต.ท.หญิงจิรภาจำเริญสินวงศ์ตร256331/7/2563สามัญ
6259/2563ร.ต.อ.หญิงนฤดีผลาชิตรตร256324/8/2563สามัญ
6425/2564พ.ต.ท.หญิงกนกวรรณมีแก้วตร25641/7/2564สามัญ
6426/2564ร.ต.ท.หญิงนฤชาวุฒิชัยตร25641/7/2564สามัญ
6427/2564ร.ต.ท.หญิงอัญชลีคล้ายคาวินตร25641/7/2564สามัญ
6428/2564พ.ต.อ.หญิงเบญจรัตน์สมเกียรติตร25641/7/2564สามัญ
6429/2564ร.ต.ท.หญิงรงรองอำนวยลาภไพศาลตร25641/7/2564สามัญ
6430/2564พ.ต.ท.หญิงวรพรรณภูพรวิวัฒน์ตร25641/7/2564สามัญ
6431/2564ร.ต.อ.หญิงพิมพ์ลภัสเต็มพร้อมตร25641/7/2564สามัญ
6432/2564พ.ต.อ.หญิงปาณรกุลบุญประเสริฐตร25641/7/2564สามัญ
6433/2564พ.ต.ท.หญิงวรรณภาจุดาสิงห์ตร25641/7/2564สามัญ
6434/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงปาริชาติสุใจยาตร25641/7/2564สามัญ
6435/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงปิยะฉัตรอมรการตร25641/7/2564สามัญ
6436/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงระวิวรรณ์พรหมสนิทตร25641/7/2564สามัญ
6437/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงสินีนาฏจะยันรัมย์ตร25641/7/2564สามัญ
6438/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงสุดารัตน์ประดิษฐพัสตราตร25641/7/2564สามัญ
6439/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงพรรณนิสากองแก้วตร25641/7/2564สามัญ
6440/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงอภิษฎาอาจหาญตร25641/7/2564สามัญ
6441/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงอธิศ์วรินทร์เกตุกลิ่นหอมตร25641/7/2564สามัญ
6442/2564ว่าที่พ.ต.ต.หญิงพรสวรรค์สุทธมงคลตร25641/7/2564สามัญ
6488/2564พ.ต.ต.หญิงอินธิลาทิพย์มีชัยตร25648/12/2564สามัญ
6489/2565ร.ต.ท.หญิงวันทนีย์เจริญทรัพย์ตร256530/03/2565สามัญ
6490ร.ต.ท.หญิงวรรณพรจงชิดกลางตร256530/03/2565สามัญ
6491ร.ต.ท.หญิงกนกวรรณเมืองใจตร256530/03/2565สามัญ
6492ร.ต.ท.หญิงสุภัทราปานสมบัติตร256530/03/2565สามัญ
6493ร.ต.ท.หญิงณัฐกานต์ศรีคำตร256530/03/2565สามัญ
6494ร.ต.ท.หญิงชนันญาพิกุลณีตร256530/03/2565สามัญ
6495พ.ต.ท.หญิงกัญญารินทร์อภิสิทธิเนตร์ตร256530/03/2565สามัญ
6604พ.ต.อ.หญิงพรทิพย์แผ้วพลสงตร256522/8/2565สามัญ
6605พ.ต.อ.หญิงพรอารีย์บุนเทียมตร256522/8/2565สามัญ
6606พ.ต.ท.หญิงณัฐณิชาพีพืชตร256522/8/2565สามัญ
6609
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
เมทินี
บุญทรง
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6610
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
จันทร์จิรา
จินดารัตน์
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6611
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
เปล่งโสม
พุกภู่
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6612
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
เมลิวัลย์
ขันทอง
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6613
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
พัชภา
แก้วมรกต
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6614
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
อาคิรา
กีตา
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6615
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
ลักษณ์นารา
สังข์กระแสร์
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6616
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
พีรยานันท์
พูลสิน
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6617
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
วาสนา
ลาภจิตร
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6618
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
อารียา
เฉลียวกิจ
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6619
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
วราภรณ์
สังข์อนันต์
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6620
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
สุประวีณ์
นกทอง
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6621
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
นิโลบล
จักษุศรี
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6622
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
ศิริวรรณ
สวัสดิ์เชิด
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6623
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
ปฐมพร
กลั่นมา
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6624
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
วิลาสินี
สุขทรัพย์
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6625
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
ปิยะธิดา
งามม้าว
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6626
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
สิริญาภัค
ศิริ
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6627
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
สิริประภา
พงษ์โพธิ์
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6628
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
เรวดี
อยู่เย็นดี
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6629
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
ณัฐฎาภรณ์
ศรีทอง
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6630
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
วิมลศิริ
เป็นแผ่น
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6631
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
สจีวิชญ์
สมหมาย
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6632
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
นภสร
จันทร์ศิริ
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6633
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
ชุติกาญจน์
กลิ่นสุคนธ์
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6634
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
นฤมล
รังษีบุตร
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6635
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
ฐิติรัตน์
เตโช
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6636
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
คันธมาทน์
แจบไธสง
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6637
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
อาทิตยา
เดชเชียร
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6638
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
จันทร์จิรา
สวัสดิ์ผล
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6639
ว่าที่ ร.ต.ต.
พงษ์ปฏิภาณ
เอื้อปรีชาตระกูล
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6640
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง
นภัสราภรณ์
โสภาบุตร
ตร.
2565
12/9/2565
สามัญ
6641
พ.ต.อ. หญิง
จันทนา
นาคฉาย
ตร.
2565
1/10/2565
สามัญ
6679ร.ต.ท.หญิงเจนจิราจันจอหอตร.25668/3/2566สามัญ
6724ร.ต.ต.หญิงจิรนัณศรีแจ่มดีตร.256618/5/2566สามัญ
6766ว่าที่ ร.ต.ต.วิชญ์วศินต์ใจงิ้วคำตร.256619/6/2566สามัญ
6767ว่าที่ร.ต.อ.หญิงพิมพกานต์ขันทองตร.256621/7/2566สามัญ
6768พ.ต.ต.หญิงอรวรรณเพลินธรรมคุณตร.256627/9/2566สามัญ
6784ว่าที่ ร.ต.ต.หญิงกัลยรัตน์สังข์ดิษฐ์ตร.256616/10/2566สามัญ