ประวัติ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ปี๒๕๕๙

พลตรีหญิง วัฒนา อิ่มเงิน

พลตรีหญิง วัฒนา อิ่มเงิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
ที่อยู่ (ทำงาน) : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๖ – ๓๘๔ – ๗๖๒๒ , ๐๒ – ๓๕๔ – ๗๘๓๒
โทรสาร : ๐๒ – ๓๕๔ – ๗๘๓๓
อีเมล์ : wattana.imngern@gmail.com

การศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๐ – หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย รุ่นที่ ๑๑
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๓๐ – ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๓๓ – ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๓๙ – ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๔๗ – ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสต์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรทางทหาร
พ.ศ.๒๕๓๘ – หลักสูตรชั้นนายพัน (เหล่า พ.) รุ่นที่ ๓๕ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ประสบการณ์ในการทำงาน
พ.ศ.๒๕๒๐ – ประจำ บก.มทบ.๓
พ.ศ.๒๕๒๒ – นางพยาบาล แผนกพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี
พ.ศ.๒๕๓๔ – หัวหน้าหอผู้ป่วย รพ.ค่ายสุรนารี
พ.ศ.๒๕๓๖ – หัวหน้ากองการพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี (อัตรา พ.ท.)
พ.ศ.๒๕๔๔ – หัวหน้ากองการพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี (อัตรา พ.อ.)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๕๗ – รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๕๘ – ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คณะกรรมการ
– ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า
– คณะกรรมการสภาการพยาบาล
– คณะกรรมการสมาคมพยาบาลทหารบก