ประวัติความเป็นมา

ตามคำสั่งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่ 55/2534 สั่ง ณ. 2 ก.ค. 2534 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมพันธภาพ ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ โดยมี พ.ต.อ. หญิง ปราณี ตันประเสริฐ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจในขณะนั้นเป็นประธาน

10 ก.ค. 2534 พ.ต.อ. หญิง ปราณี ตันประเสริฐ ได้ดำเนินการประชุม ซึ่ง ผบ.วพบ.ผบ.วพอ.และผบ.วพร. ได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง และทุกสถาบันเห็นชอบ ในหลักการ จึงมีมัติเห็นสมควรก่อตั้งชมรมพยาบาล 4 เหล่า

7 ส.ค. 2534 ในการประชุมครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวังพญาไท วพบ. ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การก่อตั้งชมรมพยาบาลสี่เหล่าควรเป็นการร่วมมือกันของ พยาบาล 4 เหล่าทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายการศึกษา ฝ่ายบริหารและสมาคมศิษย์เก่า เพื่อความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลทั้งด้านวิชาการความรู้ และการ ปฏิบัติต่อปวงชน รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดี ความสามัคคีซึ่งกันและกัน และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของพยาบาลเหล่าทัพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารเงินทุนที่ใช้ในการประสานงาน ดำเนินงาน ที่ประชุมมีมิติขอความร่วมมือ

19 พ.ย. 2534 เนื่องจาก พ.ต.อ.หญิง ปราณี ตันประเสริฐ เกษียณอายุราชการ ที่ประชุมจึงมีมติให้ พ.ต.อ.หญิง ปราณี ตันประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาชมรม

อนึ่ง ตำแหน่งประธานชมรม เป็นการหมุนเวียนโดยตำแหน่ง วาระละ 1 ปี การหมุนเวียนของประธานในรอบแรกเริ่มจาก ผอ.วพบ., ผอ.วพร., ผอ.วพอ.พอ. , รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. แล้วต่อด้วยผู้บริหารสูงสุดของพยาบาลฝ่ายโรงพยาบาลตามลำดับ


คณะกรรมการแต่ละสถาบันสมทบทุนก่อตั้งชมรม เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นดังนี้


กองทัพบก : วิทยาลัย 10,000 บาท, โรงพยาบาล 5,000 บาท, สมาคม 5,000 บาท
กองทัพเรือ : วิทยาลัย 5,000 บาท, โรงพยาบาล 5,000บาท, สมาคม 5,000 บาท
กองทัพอากาศ : วิทยาลัย 5,000 โรงพยาบาล 5,000 บาท, สมาคม 5,000 บาท
ตำรวจ : วิทยาลัย5,000 บาท, โรงพยาบาล 10,000 บาท, สมาคม 5,000 บาท,
รวมทุนเริ่มต้น 70,000 บาท