ติดต่อเรา

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ                                                                                    504/57 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Facebook : RAFNA.2534

ผู้ประสานงาน Web Site

พ.ท.หญิง พิชญากร  ศรีปะโค  ; Tel : 08-5771-5353
e-mail : info.rafna@gmail.com