ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลคนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อง พยาบาลสี่เหล่าในยุทธการปกป้องประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 2563

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา