พิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันอังคารที่ 22 ม.ค. 62 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 ส่งมอบหน้าที่ให้กับพลตำราจตรีหญิง นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ