การประชุมคณะกรรมการฯ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโลหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ 2/2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ