การประชุมคณะกรรมการฯ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโลหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 256ๅ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ