เชิญร่วมประชุมวิชาการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า ลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง ศิลปะการสื่อสารเพื่อเพิ่ม

คุณภาพการพยาบาล (Smart Talks: Art of Communication for Nursing Quality) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้สมาชิกของชมรมพยาบาล

สี่เหล่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกัน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่…คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนของทุกเหล่า

** ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง สุวพักตร์ เวศวิบูลย์ โทร.084-904-9989