งานอาเศียรวาทเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม

งานอาเศียรวาทเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม บันทึกเทปที่ ททบ.๕ เมื่อวันที่7ก.ค.2559